{ 'anonymize_ip': true }

woensdag 18 maart 2015

Maaitiid

Maaitiid


Ynienen is it maaitiid, hearlik waar en allegeare kleur ferskynt yn 'e tún. Titelroazen en krookjes en ayttablomkes, prachtich! It earste blomke dat ik graach sjen wol is fansels it snieklokje. Spitichernôch groeie der yn ús tún net safolle. Ien pôltsje koe ik fine dit jier...


Mar der komt wat by, want fan in freondinne krige ik dit:


Snieklokjes út har tún en ik ha se gau hjir yn 'e grûn setten.

Koartlyn seach ik by Praat mar Frysk op facebook dit moaie gedicht fan Tiny Mulder:


No mar hoopje dat ik skielk ek hûndert snieklokjes yn 'e tún krij. Miskien noch wol mear!


Groetnis fan it Nifelwyfke

Reaksjes binne tige wolkom. Ik lês se graach.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten