{ 'anonymize_ip': true }

donderdag 31 december 2015

2015/2016

2015/2016


Hjoed de lêste dei fan it jier 2015, moarn de earste dei fan 2016.
Dit is de 28 ste blog fan It Nifelwyfke fan dit jier én het is ek nûmer 75. Dit jier kaam it oantal kearen dat der ien seach op dizze blog oer de 10.000. Dit jier hie ik foar it earst in lytse wei-jouwer, juster haw ik it ferstjoerd. Miskien komt it hjoed oan en oars yn it nije jier!

Dizze kaart fan Wize Wurden fûn ik yn'e winkel, Sterk&sVeer, ik fyn 'm moai: in hiel nij jier dat foar ús leit! We moatte der sels wer wat fan meitsje.


Ik winske jimme in goed jier ta!Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 

donderdag 24 december 2015

Kultuer en kado

Kultuer en kado


Tsien dagen lyn skreau ik hjir oer dat ik sa bliid bin mei myn tsiende folger. No ha't der ek al mear as 10.000 kear immen sjoen by it Nifelwyfke. Mei'k wol oer :-)

Earst no wat kultuer. Ik wie yn Ljouwert, nei't Frysk Museum. We parkearden yn'e garaazje derûnder en ik seach allegearre moaie Fryske wurden:Ik woe nei it Museum, foaral foar de tentoanstelling oer it Breidzjen. Ik ha der al wat oer skreaun op'e blog fan De Breimeisjes, dat kinst hjir lêze. Hiel moai. Ik gean der nochris hinne, mei it oare "Breimeisje", Lydia, dan binne we de breidzjen-frijwilligers. Dat is op 12 jannewaris.

Der is mear te sjen, it is in skitterend museum! Ik fûn de tentoanstelling fan Harrekrammele ek geweldich moai. Dat is yn it Frysk en yn it Sjineesk! Hiel apart :-)


It gebou is ek prachtich, fan binnen en fan bûten. Hjir boppe sjochst rjochts de doar nei Harrekrammele en dêrneist ek wer allegearre Fryske wurden. 

Oant safier it stikje kultuer. Dan komt no it kado.
Ik hie tasein hjoed witte te litten wa't post fan my krijt. Der wiene twa persoanen dy't reagearden en dat wol ik beleanje: Noortje (Noortje Zuid) en Hilde (Hilde haakt), stjoere jimme my in berjochtsje mei jimme adres? Dan stjoer ik wat nei jimme ta! Myn mailadres is debreimeisjes@gmail.com.

Ik wol jimme allegearre graach goede krystdagen winskje!
En folle lok en seine foar 2016!Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 


maandag 14 december 2015

Tsien!

Tsien!


It is rêstich op'e blog fan 't Nifelwyfke. Ik nifelje noch genôch, mar it is net sa Frysk allegearre, it is mear foar debreimeisjes.blogspot.nl

Wat ik spitich fûn wie dat der mar 9 folgers wiene. En dêr bin ik dan sels ek noch ien fan...

No seach ik dat it oantal kearen dat der ien sjoen hat op'e blog rjochting tsientûzen giet en dat is ek wol wer bysûnder! En ynienen, no't ik noch in lytse 100 fan dy tsientûzen ôf bin, is se dêr: folger nûmer tsien! Tiid foar in wei-jouwer!


Dit Fryske famke jow ik wei en der komt fêst noch wol wat by, mar dat is in ferrassing.

Wolst mei dwaan? Lit it witte mei in reaksje. Oer tsien dagen lit ik witte wa't post fan my krijt!


Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach!