{ 'anonymize_ip': true }

vrijdag 29 januari 2016

Plannen meitsje

Plannen meitsje


No ha'k sa'n moai idee, en dan soe ik de kommende moannen wol wat te fertellen hawwe, hjir op 't blog fan 't Nifelwyfke.... mar it  hat tiid nedich!

Der moat earst rekkene wurde, en breide en tekene... 

En no bin ik myn eigen Fryske wyfke ferlern! Se hat sa'n twa jier oan myn tas hongen, kin ik sjen troch dizze blog, mar no is se fuort...


Earst mar ris in nij Frysk wyfke hake!


Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! donderdag 7 januari 2016

Wat de wei-jouwer wie

Wat de wei-jouwer wie


Yn 2015 wie de earste echte wei-jouwer fan It Nifelwyfke en omt der twa lêzers wiene dy't reagearren, fûn ik dat ik se beide wol wat stjoere koe.

Ik hie dit Fryske famke tasein:
 

No moatst der noch wat makke wurde en dat is in Frysk jonkje wurden:


Ik ha 'm in "beanie" op'e holle setten, soe dat yn it Frysk in beantsje hite? :-)
Hjir is in beantsje fan'e sydkant te sjen:


Fansels die ik der in pompeblêdsje by en wat tee, "românse-by-de-waarme-kachel-tee", in winterske smaak. En in kaart, in Fryske, dy hie ik al sjen litten, hjir.

It Fryske famke is nei Hilde gien, dy't oarspronklik út Drachten komt en in Fryske jonkje stjoerde ik nei Noortje. Se hie my skreaun dat se mei in Fryske man troud is. Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 


vrijdag 1 januari 2016

2016

2016


It is al begûn: 2016!In jier mei 366 dagen. Alle dagen kinst der wer in goede dei fan meitsje.

In goed 2016 tawinske!


Groetnis fan it Nifelwyfke!
(www.debreimeisjes.nl)

Reaksjes binne tige wolkom. Ik lês se graach.