{ 'anonymize_ip': true }

maandag 1 juli 2013

Weijaan

Weijaan


Yn bloglân ha se it wol ris oer in "give away", en dan giet it oer in kadootsje, in aardichheidsje. Ik ha noch in blog, yn 't Nederlânsk en dêr sil ik ek wat weijaan. Ik doch dat om 't ik al oer de fyftich folchers ha en al 150 blogs skreaun ha! Yn dizze Fryske blog giet dat net sa hurd. Ik skriuw ommers mar ien Fryske blog yn 'e moanne..... 

No meitsje ik dizze kear reklame foar de "jou wei" fan De Breimeisjes! Der binne twa pakketten, twa kânsen! Yn 't iene sit in boekje en yn 't oare komt in hoes foar in fytssadel, dat ha ik sels makke. 

Mear ynformaasje is hjir te lêzen. Doch ek mei en lit dêr in réaksje efter! Dan sil ik ris "stinne" oer in Fryske "wei-jouwer".

Ik winskje elstenien in moaie simmer ta! 

Groetnis fan It Nifelwyfke!
(www.debreimeisjes.nl)