{ 'anonymize_ip': true }

maandag 19 juni 2017

De grutste haakte tekken fan de wrâld

De grutste haakte tekken fan de wrâld


Yn 2018 is Ljouwert de Kulturiele haadstêd. In grut tema is "mienskip" en derby ha wat froulju wat moais betocht: de grutste haakte tekken fan de wrâld. Der binnen hiel wat minksen dy't hjir by oan "hake". Net allinne yn Fryslân en sels net allinne yn Nederlân, oer de hiele wrâld! Bysûnder fyn ik dat.

Ik haak sels oan yn 'e biblioteek yn Snits, in kear yn 'e moanne komme der minksen om meionoar te haken oan tekkens. ôfrûne wike wiene we der wer. No is der in simmerstop, mar op 14 septimber geane we wer oan 'e haak. En we hake thús troch.

Dit is de tekken dy't ik meitsje:


De tekken is hjir 13 x 14 granny's grut. Der moatte noch 7 rigen by.

Ik ha ek in Fryske tekken betocht:


 Op it plak fan de reade fjouwerkantsjes moatte pompeblêden komme. Dat kin moai net it patroan fan de ûndersetters, dat hjir op dizze blog te finen is. 
Ik leau dat der al in pear minsken mei sa'n tekken dwaande binne. Ik bin benijd!


Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 

dinsdag 6 juni 2017

Fryske ûle

Fryske ûle


Sa ien kear yn'e moanne haak ik oan yn de biblioteek yn Snits. Mei oare froulju. We hake dan oan de grutste haakte tekken fan'e wrâld. Ûndertusken drinke we kofje/té, nimme wat lekkers en fansels wurd der hiel wat praten, oer fan alles!

Ik hie in kear in foto sjen litten fan in Frysk ûltsje dat ik haakt hie, kinst it hjir sjen.
No frege ien fan de froulju oft ik noch ien meitsje woe, mar dan in grutten. Se woe sa'n ûle jaan as presintsje foar in poppe dy't koartlyn berne wie.

Dat woe ik wol besykje.

Ik wie der al gau achter dat ik it op de "mochilla-wize hake moast.
It koste wol wat tiid fansels, en ik hie gjin patroan. Doe't myn blaue jern hast op wie bin ik ophâlden. 


Ik hie noch in lyts ûltsje en dy hie ik der by as foarbyld. Se mochten tegearre op 'e foto. 
De grutte ûle krige ek klaukes om op te stean.


Noch efkes wat tichterby:


De wjukken fan de ûle binne nei dit patroan.It wie goed nei't sin, dizze ûle is ferhuze. Goeie! Oant sjen!


Dizze ûle is hjoed ek poppenijs by De Breimeisjes.


Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach!