{ 'anonymize_ip': true }

dinsdag 13 maart 2018

Pykje fjouwer kin op reis

Pykje fjouwer kin op reisHa goeie, wa ha we hjir? Pykje fjouwer tink?


Do bist suver kreas wurden! It wie wol in put wurk, hear..... De poatsjes! Harrekrammele, wat in gepiel! It hie net folle skeeld, of Pykje fjouwer wie neat wurden...


Ik sette troch doe't ik snein ynienen tiid oer hie en haakte poatsjes, snaffel en sturt:


En doe't Pykje fjouwer eagen hie, hold ik fan 'm...


En doe hie er noch net iens streepkes!


Pykje fjouwer krige goudene stjerkes op 'e rêch, dat passet wo by de kening fan de greide!


Goeie reis, Pykje fjouwer! Do meist mei in boekje nei in skoalle ta, dan kinnen bern oer dy lêze en mei dy boartsje! 

Hjir wie al wat te lêzen oer Pykje fjouwer en hjir fynst noch mear ynformaasje.
Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach!