{ 'anonymize_ip': true }

zaterdag 21 september 2013

Pronkride

Pronkride


Yn oktober begjint it riders-seizoen wer! Yn myn gefal: it Pronkridersseizoen! Witte jimme wol wat dat is, pronkride? Ik sil der wat fan sjen litte:Wy ha it wol gauris mei inoar "oan 'e stok", sa as jimme sjen kinne! Mar it kin ek sûnder. Wy fan de Pronkriders ride op sneon fan 10.15 oant 11.45 oere op it iis fan Thialf yn It Hearrefean en de earste kear is op 12 oktober. 
Wa 't nocht hat, kin wol ris komme. In proefles is fergees!
Sjoch ek op facebook!

En mear ynformaasje oer dizze sport is te finen op dizze website: schoonrijden.nu!


Groetnis fan It Nifelwyfke!
(www.debreimeisjes.nl)

zondag 1 september 2013

Fryske freubel froulju


Fryske freubel froulju


De heechste tiid foar in nije Fryske blog! It is al wer septimber.

Op myn oare blog, debreimeisjes, hie ik in "give-away", in wei-jouwer, is dat in aardiche Fryske oersetting? Ien fan 'e reaksjes wie fan Elise. Elise hat ek in blog, Gewoon Elise, en se is dwaande mei it organisearjes fan in moetingsdei foar blog-froulju en -manlju. Moai plan, fansels! En by reaksjes seach ik dat der ek in blog is fan Fryske freubel froulju! En dat is: fryskefreubelfroulje.blogspot.nl.
Krekt wat foar it Nifelwyfke!

De fakansjetiid is nog foarby. Bern nei skoalle, de minsken wer oant 't wurk. Ek wol wer goed fansels, al wie it wol hearlik, dat de klok net sa wichtich wie yn 'e ôfrûne wiken. 
Ik ha al drok dwaande west foar de earste workshop fan dit seizoen. 

No bin ik oan it sjen of 't ik noch wat hannel ha foar de ferkeap tidens it 2015festival, op 7 septimber yn Drylts. "De Breimeisjes" sille ek helpe, in part fan 'e middei helpe we mei bij de ferkeap fan selsmakke guod.
Hartsjes

Blomkes

No mar hoopje dat der in protte minsken komme yn Drylts, op 7 septimber! De tagong is fergees, en der is fan alles te keap, te sjen en te dwaan!

En dan noch wat:  it is safier! It is my slagge om de "gadget" folgers op myn blog te krijen! Oan't no ta bin ik self de iennichste folger, mar wa wit? Miskien folgje der guon!

No bin ik oan 't prakkesearjen: wat is in goed en geef Frysk wurd foar "gadget"?

Wat grappich! Ik hie dit ferhaal al makke op 28 augustus, it is op dit stuit 31 augustus en it is noch net publisearre en no is der al in folger bij! Tige wolkom! 
Groetnis fan it Nifelwyfke!