{ 'anonymize_ip': true }

zondag 31 december 2017

Aldjiersdei 2017

Aldjiersdei 2017


Op dizze lêste dei fan it jier dochs noch in berjocht fan it Nifelwyfke!

It wie in moai jier en it begûn mei de #musthawwe, de mûtse dy't ik betocht foar Friesland Post.


Dit jier wie ik ek "drok" mei "De Grootste Gehaakte Deken van de Wereld". Eltse moanne gean ik nei de biblioteek yn Snits en dan hake we dêr mei in mear froulje, tige gesellich! Ik ha sels no ien tekken makke (sjoch hjir) en bin dwaande mei in twadde. 
Ik betocht ek tekkens en der wie ek in Fryske tekken by, dat kinst hjir sjen. En sa'n tekken is no makke troch de Nifelclub fan Skearnegoutum!


Hjir haw ik neat oan haakt, mar ik bin der wol grutsk op!

Dit jier haw ik net safolle skreaun op dizze Fryske blog, wol hiel folle op de myn breimeisjes-blog. Dêr is hjoed ek in oersjoch te finen.

Wat bringt 2018? We sille sjen! Yn elts gefal stiet der wer in patroan yn it earste nûmer fan Friesland Post! Dizze kear in Fryske sjaal!Breidzje jimme ek in moai ein oan dit jier?
In 2018 nim ik de triid wer op! Graach oant sjen!


Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach!