{ 'anonymize_ip': true }

dinsdag 25 maart 2014

Ik mei net oer it resultaat

Ik mei net oer it resultaat


Yn myn lêste bloch liet ik in breiwurkje sjen dat ik noch opfolje soe. Dat haw ik wilens dien.


It falt my oe sa tsjin! Ik mei der net oer! It model is al net goed. 
It pompeblêd is noch wol aardich, al soe it fêst moaier wêze as it net dwersoer breide wie.


Hjir is it pompeblêd op in tekening. Miskien is dit noch wol te brûken!

telpatroantsje makke troch It Nifelwyfke

Groetnis fan It Nifelwyfke!

woensdag 19 maart 2014

Opromje

Opromje


"Der moat wat oars foar dy "sidetable"", sei myn man. Dy stie yn ús sliepkeamer, en ik moat tajaan, it wie foaral in plak wer alles samar dellein waard, in grutte stofboel. 

Ik bin no oan it opromjen. Dy tafel stiet no yn myn hobbykeamer. In kast fan dêr stiet no yn de sliepkeamer. Fan alles krijt in nij plak en dat kin ek yn in tas wêze foar de Dorcaswinkel. Of yn 'e kontainer.... En ik fyn ek guod en spul werom dat kwyt wie.

Sa kaam ik ek noch wat tsjin mei pompebledsjes:


In eksperiment fan in pear jier lyn. It idee wie om in Fryske bal te breidzjen op 'e wize fan Arne & Carlos. Ik seach it doe net mear goed kommen, tink ik. It krijt in nije kâns, ik sil de bal opfolje. Miskien is it dochs wol wat!

Groetnis fan It Nifelwyfke!

zaterdag 1 maart 2014

Frysk haakwurk

Frysk haakwurk


It wie wylst ik oan it pronkriden wie, dat ik it betocht. Bij it pronkriden moatte je "hingje", skeef hingje, en dat doar ik net. Ik doch ferskriklik myn bêst, mar it sit tusken myn earen, tink ik. Ik tink miskien wol te folle! Ynienen betocht ik ek hoe't ik in Frysk gelokspopke hake koe. En ik makke dit popke:


Myn Mem hat har krigen, mei in pompebledsje deroan.


Troch dit popke kaam it dan wer dat der ek in Frysk earlybirdje út myn haakpinne. 

No woe ik sels ek sa 'n popke oan myn tas ha. Mar myn eigen is hiel oars! De strepen "hingje" nei de oare side en de pompebledsjes lykje lang sa moai net.....Ik moat noch mar ris op 'e nij besykje, mar earst fyn ik dit foar my sels wol goed genôch! It popke is in fariaasje op it patroan "mini-geluk" dat ik makke ha. 
En hjoed en nije wike noch ris besykje om te "hingjen" by it pronkriden! It seizoen is hast ôfrûn! Sjoch hjir foar de Pronkriders op facebook!

Groetnis fan It Nifelwyfke