{ 'anonymize_ip': true }

maandag 12 september 2016

Kuierje

Kuierje


Myn man hie in snipperdei en hy woe fuort, der op út en earne kuierje. En ik gie mei. 
We binne nei it noarden fan Fryslân riden, nei  it Kweldercentrum Noarderleech. Dit sintrum is iepen al is it net bemanne. 


Der is fan alles te sjen binnen. En wat grappich: de tafeltsjes ha de learzens oan :-)


We hawwe in moai ein kuiere. We wiene net allinnich:


In skitterende dei!


It kwelder-effekt wie no net goed te sjen, it wie no droech. Dat kinst hjir moai sjen:


Der wiene net allinne skiep,


 ek kij


 en hynders.


Yn in oare tiid fan it jier moatte we hjir noch mar ris hinne! Machtich moai!


Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach!