{ 'anonymize_ip': true }

vrijdag 19 juni 2015

Broddelje en breidzje

Broddelje en breidzje


Myn tekken is no op 'e helte. It giet net sa hurd no, want ik bin dwaande mei it "útfinen" hoe 't ik der in pompeblêd yn breidzje kin. (Hjir kinst mear lêze oer myn tekken.)


Ik bin oan 't tekenjen, ik sjoch nei oare patroanen, fan in hert en fan in flinter, en ik besykje hoe 't it útfalt.


Hjir giet de rjochterkant te hurd omheech. Raffelje mar! En opnij begjinne fanselfs :-)


Dit fyn ik al in stik better!


It hiele pompeblêd sit deryn en hjir is it hiele "broddellapke" klear!


Ik tink dat ik de skeane banen yn'e hoeken noch wat grutter doch, in lyts bytsje. En ik sjoch no noch in "ferbetter-puntsje, no 't ik de foto sjoch. Ik kin no al wer fjirder mei de tekken. En der komt in pompeblêd yn!


Groetnis fan it Nifelwyfke!

Reaksjes binnen tige wolkom. Ik lês se graach.

dinsdag 2 juni 2015

Fryske foarleswike

Fryske foarleswike


Juster hearde ik op de radio dat it dizze wike Fryske foarleswike is. Hjir kinst der wat mear oer lêze. 

Foarlêze fûn ik altyd machtich. Myn suske is sân jier jonger dan ik bin en har haw ik in soad foarlêzen en doe 't ik sels mem waard, bin ik der al gau mei begûn. No wennen wy doe yn Nieuwegein, "Nije Wille" om 't yn 't Frysk te hâlden. En it like der doe op dat we dêr bliuwe soenen. Myn man praat fan hús út net Frysk, al kin er him yn 't Bolswarders goed rêde, mar by praten derom Nederlânsk tsjin inoar. Dochs haw ik myn soan ek wolris yn 't Frysk foarlêzen.

Doe 't ús soan trije jier wie, binnen we ferhuze, nei Snits. Snits is ek net sa Frysk, mar doe binne der wol mear Fryske boeken kaam. En de moaisten giene oer Boltsje.

It earste diel hie ik in kear liend by de biblioteek. Neffens my wie dat yn 't Nederlânsk.  Yn 't Frysk binne de aventoeren fan Boltsje de Boer folle moaier. Yn 't Nederlânsk hie er ek in oare namme, mien ik, mar ik wit it net krekt mear.
Letter wie ik by in jûn der 't Lida Dykstra fertelde oer har boeken en der ek út foarlêsde.


Doe kocht ik "De suertsjeplysje" en Lida Dykstra skreau der wat yn:


Ik set it boek no yn ús eigen boekenkast, tusken de Fryske boeken. It earste boek hie ik ek graach yn 't Frysk ha wollen, mar it wie doe net mear te keap.
Lêze jimme ek Fryske boeken? Ik doch it net sa faak, mar as ik in Frysk boek lês, dan fyn ik dat moai, de wurden reitsje mear.


Groetnis fan it Nifelwyfke!

Reaksjes binnen tige wolkom. Ik lês se graach.