{ 'anonymize_ip': true }

dinsdag 1 oktober 2013

Hjerst

Hjerst


Wat ha we in moaie simmer hân! En no is it hjerst. Yn 'e húskeamer fan Katrein Kunst binne we der al mei dwaande west, spinnen en bledsjes en soksawathinne. It wie wer tige gesellich by de workshop.

Op myn oare bog, fan De Breimeisjes wie it al te sjen, wat we dêr makke ha. En myn patroantsje fan de spin stie der ek al yn (it is hjir te finen). Dan doch ik hjir it spinreach! 

Begjin mei 6 lossen en meitsje der in rûntsje fan mei 1 heale fêste.
Fierder hake as yn in spiraal. 
Earst 6 lossen, dan ôfwikseljend  *1 dûbeld stokje, 2 lossen*, ûngefear 10 of 11 kear.
Dan giest nei de folgjende rûnte. Gean no oer op 4 lossen tusken de dûbele stokjes en set dy stokjes op 'e stokjes fan de rûnte dy't al klear is. 
Sa troch, eltse nije rûnte in pear lossen derby, sadat it plat bliuwt.

Ik tink datst op dizze wize ek wol in net foar de boadskippen meitsje kinst!


En dan kin der fanself noch wol in spin ynhingje:Ik ha dizze reach foar it raam hingjen. Ik hoopje no dat it echte spinnen ôfskrikt!
Groetnis fan It Nifelwyfke!
(www.debreimeisjes.nl)