{ 'anonymize_ip': true }

donderdag 1 augustus 2013

Rommelmerk

Rommelmerk 


It wie rommelmerk en dêr mei ik graach hinne. Ik bin net sa'n besiker dy't moarns al in heal oere foar de doarren iepen gean klear stiet. Ik bin der faaks wat letter. It moaiste is dan fêst al fuort, mar dizze kear ha ik wier moai guod fûn! 

In weeftou!

Twa doazen mei letterstimpels!

Moaie boeken!

In glêzen stolp!

In prachtich ingeltsje!


Foar dit alles ha ik mar in pear euro betelle. Ik bin der hiel wiis mei! Ik moat noch ris útsykje hoe 't ik it weeftou opspanne moat, yn'e boeken kin ik wer hiel wat fine om te nifeljen en ik ha al oan't stimpeljen west.

Myn man wie minder wiis mei myn oankeapen. Ik wie dy wike krekt sa goed oan't opromjen en hie aardich wat guod fuort dien.... En wat moatte we no mei sa'n stolp?
No, sjoch:Groetnis fan it Nifelwyfke!
(www.debreimeisjes.nl)