{ 'anonymize_ip': true }

zaterdag 23 maart 2013

aaikes

Aaikes


Dit jier falt Peaske betiid. En it is noch freeslik kâld! It is dan wol maitiid, it liket noch winter.  

Yn'e ôfrûne wike hienen we in workshop yn 'e húskeamer fan Katrein Kunst. We wienen doe al drok mei it haken fan aaikes. Ik hie in aardich patroantjse fûn op de blog fan blij-dat-ik-brei. Ik ha oan it ein noch in luske haakt, mei san tritich lossen. Dan kinst it aaike maklik ophingje!

Ik  ha ek noch lysere aaikes betocht. Se binne sa lyts dat it wol sûnder opfoljen kin.


Bij dit aaike hake je gewoan troch, as yn in spiraal.
Ofkoartings:
l. = losse
f. = fêste
hf. = heale fêste

Begjin mei 2 l.
Toer 1: yn 'e earste l. 6 f.
Toer 2: yn 'e earste f. 1 f., yn de folgjende f. 2f. Dit moat 3 kear. Dan binne it 9 f.
Hjirnei hake je 2 of 3 toeren yn alle f. 1 f. 
Dernei minderje, dat is twa f. tegearre hake. Oant it aaike ticht is. Ofslúte mei in hf. Fan de begjin- en eintried kinst in luske knope. Sa ienfâldich is it! 

En mei wat fan sokke aaikes helje we dochs wat maitiid yn hûs!

Groetnis fan it Nifelwyfke!
(www.debreimeisjes.nl)