{ 'anonymize_ip': true }

donderdag 11 april 2013

Read, wyt, blau, oranje

Read, wyt, blau, oranje

Dizze moanne bin ik drok mei read, wyt, blau en oranje. Op 30 april krije we in kening en wurdt keninginne Beatrix wer prinsesse. Ik ha de nije kening en keninginne haakt en se hingje by my foar 't raam. 

Se hinjge ek yn'e etalaazje by it winkeltsje Katrein Kunst yn Snits:


En der hinget ek in koarte slinger mei flaggen. 


It is haakt op de wize fan "granny-style". Soene we dat yn 't Frysk beppe-wize neamme? Ik tink net dat myn beppe op dizze manier haakt hat!

Hjir is it patroan fan de flaggen:

Ofkoartings:
l. = losse
hf. = heale fêste
st. = stokje

Kleur 1
toer 1: begjin mei 6 l. en slút de ring mei in hf.
toer 2: 3 l., 2 st. (dit is it earste groepke), *3 l., 3 st.*, fan * oant * nochris herhelje, dan noch 3 l. en mei in hf. yn it earste groepke de toer slute. Dan mei hf. troch oant je by it lossenboochje binne. Dan fierder mei
kleur 2
toer 3: yn it earste lossenboochje 3 l., 2 st., 3 l. 3 st., *3 l, yn 't folgjende lossenboochje 3 st., 3 l., 3 st., 3 l.*, fan * oant * herhelje en dernei de toer ôfslute mei in hf. en mei hf. troch haken oant it folgjende lossenboochje. Dan fierder mei
kleur 3
toer 4: yn it earste lossenboochje 3l., 2 st., 3 l., 3 st., 3 l.(dit is in hoeke), *yn 't folgjende (tusken)boochje 3 st., 3 l., yn 't folgjende (hoek)boochje 3 st., 3 l., 3 st., 3 l.*, sa noch in kear en wer mei in hf yn 't earste groepke ôfslute. 

Sa kinst fansels troch gean, eltse toer derby betsjut dat der ien tuskengroepke bykomt. In flagge yn ien kleur is ek moai. In hiele rige mei allegearre ferskillende flaggen: wat in feest!

De flaggen kinne oan in lint. Ik ha sels in rige haakt fan lossen en de flaggen fêst haakt mei fêsten. Hjir binne mear slingers te sjen dy 't troch my en myn freondinne makke binne.
Mear ynspiraasje yn read, wyt, blau en oranje is dizze moanne ek te finen op myn oare blog: debreimeisjes.blogspot.nl.

e!


Groetnis fan it Nifelwyfke!