{ 'anonymize_ip': true }

zondag 24 november 2013

Pyt syn patroan

Pyt syn patroan


Yn myn foarige bloch liet ik de troch my haakte Pyt sjen en ik liet witte dat ik it patroan útwurkje soe. Dat haw ik al klear! It is te finen op de webside fan De Breimeisjes. Net yn 't Frysk, mar hjir is wol de link!


Groetnis fan It Nifelwyfke!

dinsdag 12 november 2013

Pyt

Pyt


Sa 't ik al earder skreau: ik wie der wat ôf (sjoch hjir). No is it hast safier en neffens mij komt er wol: Sinteklaas, met syn goede helpers: de Pyten! En ik bin oan 'e haak gien! Ik ha socht op Pinterest en dêr seach ik wat, hjir is in link net myn ynspiraasje. It tafal wol dat dit ek in blog is fan in frou dy't yn Fryslân wennet! En dit is wat ik der fan makke ha:


Ik bin dwaande mei it útwurkjen fan it patroan. 

Groetnis fan it Nifelwyfke!

vrijdag 1 november 2013

Novimber

Novimber

No't ik dit skriuw, is it noch altiten moai waar.

It plan wie dat ik no in patroantsje betocht hie fan Sinteklaas en Swarte Pyt, mar ik moat sizze dat ik der wat ôf bin, mei al dat gedoch. Dat de VN der ek al wat oer te sizzen hawwe wol. It moat net gekker wurde!

It liket der no noch net op dat Sinteklaas troch de hege wite snie moat, mar dat kin samar feroarje.

Dizze popkes haw ik ferline jier haakt:

Sinteklaas

Swarte Pyt
Amerigo


Ik hoopje mar dat Sinteklaas net allinne komt dit jier. In soad fan dy fleuriche Pyten graach, oars is it gjin echt Sinteklaasfeest! 
Ik tink dat ik dochs noch mar efkes dwaande moat om wat Pytsjes te haken! Dan komt der noch in ekstra edysje fan it Nifelwyfke yn dizze moanne!

Groetnis fan it Nifelwyfke!