{ 'anonymize_ip': true }

maandag 13 juli 2015

Fryske mochila

Fryske mochila


Samar yn'e fakânsje noch in berjochtsje fan it Nifelwyfke! Dat komt sa: ik sit op facebook yn in Fryske haakgroep en dêr seach ik wat dat ik hjir perfoarst sjen litte wol. It is makke troch Pytsje van der Meer fan de webwinkel Frutsels en Meer.

In Fryske mochila:


It is in tas mar dan op in hiel spesjale manier haakt. Ik ha it sels noch net besocht, mar ik fyn it wol tige moai! 
Kinst by Pytsje it patroan bestelle en ek in pakketsje mei it jern derby! No haw ik sels noch genôch te haken en te breidzjen yn'e fakânsje, mar miskien fine jimme dit wil in hiel goed plan. Sjoch dan mar by Pytsje op facebook of yn har webwinkel, dêr kinst de foto's ek better sjen!

Ûndertusken genietsje ik fan de fakânsje!


Groetnis fan it Nifelwyfke!

Reaksjes binnen tige wolkom. Ik lês se graach.

maandag 6 juli 2015

Fakansje

Fakânsje


It is fakânsje! En it wie al net sa drok op de blog fan it Nifelwyfke, mar no wurdt it noch wat rêstiger. Al wurdt der fansels noch wol breide en haakt :-)

It liket wol goed te kommen mei myn pompeblêd:


Ik bin al oer de helte fan it flak en it wurdt al in hiele tekken!


Miskien is der meikoarten wol wer wat te fertellen en oars... dan wurdt it augustus!


Graach wol ik eltsenien in moaie fakânsje tawinskje! En genietsje ek fan lytse dingen!


Groetnis fan it Nifelwyfke!
(www.debreimeisjes.nl)

Reaksjes binnen tige wolkom. Ik lês se graach.