{ 'anonymize_ip': true }

donderdag 31 december 2015

2015/2016

2015/2016


Hjoed de lêste dei fan it jier 2015, moarn de earste dei fan 2016.
Dit is de 28 ste blog fan It Nifelwyfke fan dit jier én het is ek nûmer 75. Dit jier kaam it oantal kearen dat der ien seach op dizze blog oer de 10.000. Dit jier hie ik foar it earst in lytse wei-jouwer, juster haw ik it ferstjoerd. Miskien komt it hjoed oan en oars yn it nije jier!

Dizze kaart fan Wize Wurden fûn ik yn'e winkel, Sterk&sVeer, ik fyn 'm moai: in hiel nij jier dat foar ús leit! We moatte der sels wer wat fan meitsje.


Ik winske jimme in goed jier ta!Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 

donderdag 24 december 2015

Kultuer en kado

Kultuer en kado


Tsien dagen lyn skreau ik hjir oer dat ik sa bliid bin mei myn tsiende folger. No ha't der ek al mear as 10.000 kear immen sjoen by it Nifelwyfke. Mei'k wol oer :-)

Earst no wat kultuer. Ik wie yn Ljouwert, nei't Frysk Museum. We parkearden yn'e garaazje derûnder en ik seach allegearre moaie Fryske wurden:Ik woe nei it Museum, foaral foar de tentoanstelling oer it Breidzjen. Ik ha der al wat oer skreaun op'e blog fan De Breimeisjes, dat kinst hjir lêze. Hiel moai. Ik gean der nochris hinne, mei it oare "Breimeisje", Lydia, dan binne we de breidzjen-frijwilligers. Dat is op 12 jannewaris.

Der is mear te sjen, it is in skitterend museum! Ik fûn de tentoanstelling fan Harrekrammele ek geweldich moai. Dat is yn it Frysk en yn it Sjineesk! Hiel apart :-)


It gebou is ek prachtich, fan binnen en fan bûten. Hjir boppe sjochst rjochts de doar nei Harrekrammele en dêrneist ek wer allegearre Fryske wurden. 

Oant safier it stikje kultuer. Dan komt no it kado.
Ik hie tasein hjoed witte te litten wa't post fan my krijt. Der wiene twa persoanen dy't reagearden en dat wol ik beleanje: Noortje (Noortje Zuid) en Hilde (Hilde haakt), stjoere jimme my in berjochtsje mei jimme adres? Dan stjoer ik wat nei jimme ta! Myn mailadres is debreimeisjes@gmail.com.

Ik wol jimme allegearre graach goede krystdagen winskje!
En folle lok en seine foar 2016!Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 


maandag 14 december 2015

Tsien!

Tsien!


It is rêstich op'e blog fan 't Nifelwyfke. Ik nifelje noch genôch, mar it is net sa Frysk allegearre, it is mear foar debreimeisjes.blogspot.nl

Wat ik spitich fûn wie dat der mar 9 folgers wiene. En dêr bin ik dan sels ek noch ien fan...

No seach ik dat it oantal kearen dat der ien sjoen hat op'e blog rjochting tsientûzen giet en dat is ek wol wer bysûnder! En ynienen, no't ik noch in lytse 100 fan dy tsientûzen ôf bin, is se dêr: folger nûmer tsien! Tiid foar in wei-jouwer!


Dit Fryske famke jow ik wei en der komt fêst noch wol wat by, mar dat is in ferrassing.

Wolst mei dwaan? Lit it witte mei in reaksje. Oer tsien dagen lit ik witte wa't post fan my krijt!


Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 
maandag 9 november 2015

Utstekend!

Útstekend!


Dizze kear is de bloch fan it Nifelwyfke nyt in 't Frysk maar in't Sneekers. Dat komt su: ik kaam yts aardichs teugen en dat wu ik even siën late. It gaat om een Waterpoort. Ik fyn dat aItiten in moai symboal foor Sneek en ik hew self een kear één breiden, foor de tillefoan fan myn seun:


Nou kwam ik dizze Waterpoort teugen:Dat is in útsteker in de vorm fan de Waterpoort! Ik fyn it su moai bedacht! Se hewwe der ok in sjabloon fan:


Wat ok wel leuk is, der is in wedstryd an ferbonden:Se hewwe in facebookpagina, dêr kanst allemaal leuke ideetsjes siën dy't anderen al maakt hewwe met de útstekers. En kinst ok siën wêr se te koop binne. It is ok leuk om kado te geven!

Ik hew fanself al su'n útsteker in'e hús en ok al een sjabloon. Dêr kin ik moai met an it nifeljen!


Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 
vrijdag 16 oktober 2015

Hoe makkest it pompeblêdlid

Hoe makkest it pompeblêdlid

Yn'e lêste blog fan It Nifelwyfke liet ik it sjen, de pot mei pipernuten mei op it lid haakte pompeblêden. Ik ha myn bêst dien om it patroan út te skriuwen. Ik hoopje dat it dúdlik is.


Begjin mei blau en mei in magyske ring en haak dêr 12 stokjes yn. Slút dizze toer en gean oer op wyt.
Toer 2: *yn'e earste stek 1 fêste, yn'e twadde 2 fêsten*, herhelje fan * oant * (18 stekken).
Toer 3: *4 lossen, yn'e twadde losse fanôf de haaknulle 1 fêste, yn'e tredde 1 heal stokje, yn'e fjirde 1 stokje, twa stekken fan it rûntsje oerslaan en yn'e tredde 1 heale fêste*, herhelje fan * oant *, sa krijst 6 punten. Slút de toer en gean met heale fêsten oant boppe op in punt en gean oer op read.


Toer 4: 3 lossen, no haakst in kluster fan 6 stokjes tusken twa punten, dan haakst de helte fan in stokje yn alle seis stekken sadat der fan al dy stekken twa lussen op'e haaknulle bliuwe. Dan noch in omslag dy't troch alle lussen giet. Dêrnei noch 3 lossen en 1 heale fêste op de punt. Doch dit tusken alle punten.Toer 5: *4 heals stokjes yn de twadde losse, 1 heale fêste yn de middelste stek, dy fan it kluster, 4 heale stokjes yn de twadde losse, 1 heale fêste op de heale fêste fan toer 4*. Sa troch, dan hast al 6 pompeblêden. Oan it ein de toer slute en wer oer op wyt.
Toer 6: *1 heale fêste, 2 fêsten, 1 heale fêste* op de 4 stekken fan de earste bôge, 1 stokje op de heale fêste tusken de bôgen en dan wer op de twadde bôge *1 fêste, 2 heale stokjes, 1 fêste*. Dan 1 lang stokje meitsje werby ynstekt wurdt yn de boppeste wite stek fan de punt fan toer 3. Sa troch hake. Oan it ein binne der 60 stekken. De toer slute en wer oer op blau.


Toer 7: yn alle stekken 1 stokje mar yn alle tsiende stekken 2 stokjes. (66 stokjes).


By my wie it no krekt grut genôch. Ik ha de toer ôfsletten en ha in toer yn de achterste lussen haakt, ik bin doe oergien op fêsten, dat fûn ik moaier. Ik ha noch in pear toeren fêsten haakt om de sydkant fan it lid goed te bedekken. Der wurdt net mear meardere. It is wolris moai om yn dy earste toer fan de sydkant wat te minderjen, dan kinst elste tsiende en alfde stek tegearre hake. Dat wurdt it wat strakker.


Kinst it mei in lympistoal fêstsette of mei dûbelsidich plakbân.

Yn'e pot kinne dan noch pipernuten. Of pipermintsjes, lekkere dropkes, Fryske dúmkes en noch folle mear :-)

Ik hoopje dat it sa dúdlik is! Lit it oars mar witte!
Meist wol maile: debreimeisjes@gmail.com

Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 


donderdag 1 oktober 2015

In nij idee

In nij idee


Der wurdt de lêste tiid net sa'n soad nifele troch it Nifelfwyfke. As Breimeisje giet it tige bêst, mar de Fryske ideeën komme net sa faak op. 
Ynienen kaam der dochs wat by my binnen :-)

It kaam sa: ik woe in presintsje meitsje foar de gastfrou fan in feestje en ik tocht ik doch in moaie pot en haak wat om it lid. Ik woe wol wat mei pompeblêden. Dat haw ik al ris earder besocht, mar dat wie doe net slagge.

No gie it better nei myn sin:


Sa is it mei deiljocht:


Ik ha myn prototype mei dûbelsidich plakbân op it lid plakt.


En de pot sit fol mei pipernuten! Dat passet goed by de gastfrou, nim dat fan my oan :-)


Ik ha foto's fan alle tuskenstappen en sil it patroan meikoarten útwurkje.Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 

vrijdag 18 september 2015

Swalk

Swalk


It is wat let dat ik hjir mei kom: "Swalk, Frysk op toernee". Dat is de Fryske boekewike, kinst wol sizze. Allinne duorret it wol trije wiken :-) 
En ik sei it al, ik bin wat let, want it duorret oant 20 septimber... Hjir kinst it programma fine.

Der is ekstra oandacht foar it Fryske boek en sa kaam ik dan dochs oan dizze ynspiraasje. Ik wie hjoed by de Dorcas-winkel yn Snits en dêr binne de Fryske boeken it tema fan'e moanne en no meist trije boeken útsykje foar 1 euro!


Ik koe wol trije boeken fine!


Dizze twa boeken gean beide oer fakânsje, sa liket it.


En dit boek spilet op Skiermûntseach, dêr bin ik krekt sels noch west! 


Ik bin wiis mei myn oankeapen! En wenje jimme yn Snits of der flak by? Ik soe sizze: net stinne en gau derhinne! Nei de Dorcas, foar in pear Fryske boeken foar in bytsje jild. Of foar oar moai guod.

En foar Fryske boeken kinst ek nei de boekwinkel, want dêr binne ek noch leuke aksjes: der is in kadoboek, "De ferjilder", datst krije kinst by oankeap fan Fryske boeken en foar in lyts pryske is der in aksjeboek te keap, "Dy iene foto". Frysk lêze, ik mei der wol oer. Jimme ek?Groetnis fan it Nifelwyfke!
(www.debreimeisjes.nl)

Reaksjes binnen tige wolkom. Ik lês se graach.

dinsdag 1 september 2015

Oersette

Oersette


Om 't ik it wol moai fyn dat ik yn 't Frysk skriuwen leard ha en it byhâlde wol, bin ik dizze blog begûn. Mei wat help fan Praat mar Frysk kom ik in hiel ein ;-)No seach ik dat yn dizze moanne de Fryske Google oerset-wike is. Fan 21 oant en mei 26 septimber, hjir kinst der alles oer lêze. En kinst sels ek mei dwaan!

Meikoarten kinst dizze bloch ek oersette, tink.

Groetnis fan it Nifelwyfke!
(www.debreimeisjes.nl)

Reaksjes binnen tige wolkom. Ik lês se graach.

vrijdag 21 augustus 2015

Op in rige

Op in rige


De fakânsje is foarby, der moat wer wat barre. Nei skoalle, wer oan 't wurk en wer oan 't nifeljen!

Ik hie hjir wat sjoen en dat brocht my ynspiraasje! It moast in earmbân wurde mei pompeblêden en dit wie it earste eksperimint:Dat earste pompeblêd liket nearne nei, mar die twadde liket my goed!

Ik ha 50 lossen haakt, it moatte eins wat mear wêze, ik soe sizze 55.
Dan begjinst yn de njoggende losse te haken, mei heale fêsten. Dit omdat de earmbân oars te breed wurde sil. Die acht lossen foarmje it luske fan de slúting.
Nei 5 stekken slachst ien losse oer en yn'e folgjende stek haakst 5 heale stokjes. Dan slachst wer ien losse oer en haakst yn'e folgjende stek 1 heale fêste. Noch 1 losse oerslaan en yn'e folgjende stek wer 5 heale stokjes. Noch 1 stek oerslaan en dan wer in rige fan 5 heale fêsten hake. Dan hast de boppekant fan ien pompeblêd klear. Nei dy 5 heale fêsten kinst wer sa'n boppekant hake.Ik ha der trije haakt op myn earmbân en doe wiene myn lossen al hast op. Oant ein haw ik noch in "knopke" haakt, in kluster fan stokjes: 3 lossen (of in begjinstokje) en dan yn deselde stek noch 5 stokjes foar de helte hake en dan noch in omslach troch alle stekken op'e haaknulle helje.
Dêrnei haakst oan'e oare kant fan de earmbân wer heale fêsten en by it begjin fan it pompeblêd haakst 8 dûbele stokjes yn de stek yn't midden fan it pompeblêd en dêrnei wer heale fêsten oan't it foljende pompeblêd:


En dan noch ôfhechtsje!


Ik fyn it wol goed slagge!


Der kin ek in hiele lange rige fan makke wurde. As slinger of as ketting. Of miskien ha jimme noch oare ideeën! Dat wol ik dan wol graach witte :-)


Groetnis fan it Nifelwyfke!
(www.debreimeisjes.nl)

Reaksjes binnen tige wolkom. Ik lês se graach.

woensdag 5 augustus 2015

Fakansjetiid

Fakânsjetiid


It is fakânsjetiid al binne wy dit jier net fuort. Wolris op paad fansels!
Sa wiene wy in dei op Marken, we rûnen nei de fjoertoer:


Spitigernôch stie de fjoertoer yn'e stegers...
It wie dochs wol aardich om dêr te rinnen.
Yn 't plak sels seach ik dizze pompeblêden:


Ik breidzje ek in protte oan myn tekken en it flak mei it pompeblêd is ree:Mear foto's fan myn tekken binne hjir te sjen op myn oare blog.Groetnis fan it Nifelwyfke!
(www.debreimeisjes.nl)

Reaksjes binnen tige wolkom. Ik lês se graach.

maandag 13 juli 2015

Fryske mochila

Fryske mochila


Samar yn'e fakânsje noch in berjochtsje fan it Nifelwyfke! Dat komt sa: ik sit op facebook yn in Fryske haakgroep en dêr seach ik wat dat ik hjir perfoarst sjen litte wol. It is makke troch Pytsje van der Meer fan de webwinkel Frutsels en Meer.

In Fryske mochila:


It is in tas mar dan op in hiel spesjale manier haakt. Ik ha it sels noch net besocht, mar ik fyn it wol tige moai! 
Kinst by Pytsje it patroan bestelle en ek in pakketsje mei it jern derby! No haw ik sels noch genôch te haken en te breidzjen yn'e fakânsje, mar miskien fine jimme dit wil in hiel goed plan. Sjoch dan mar by Pytsje op facebook of yn har webwinkel, dêr kinst de foto's ek better sjen!

Ûndertusken genietsje ik fan de fakânsje!


Groetnis fan it Nifelwyfke!

Reaksjes binnen tige wolkom. Ik lês se graach.

maandag 6 juli 2015

Fakansje

Fakânsje


It is fakânsje! En it wie al net sa drok op de blog fan it Nifelwyfke, mar no wurdt it noch wat rêstiger. Al wurdt der fansels noch wol breide en haakt :-)

It liket wol goed te kommen mei myn pompeblêd:


Ik bin al oer de helte fan it flak en it wurdt al in hiele tekken!


Miskien is der meikoarten wol wer wat te fertellen en oars... dan wurdt it augustus!


Graach wol ik eltsenien in moaie fakânsje tawinskje! En genietsje ek fan lytse dingen!


Groetnis fan it Nifelwyfke!
(www.debreimeisjes.nl)

Reaksjes binnen tige wolkom. Ik lês se graach.

vrijdag 19 juni 2015

Broddelje en breidzje

Broddelje en breidzje


Myn tekken is no op 'e helte. It giet net sa hurd no, want ik bin dwaande mei it "útfinen" hoe 't ik der in pompeblêd yn breidzje kin. (Hjir kinst mear lêze oer myn tekken.)


Ik bin oan 't tekenjen, ik sjoch nei oare patroanen, fan in hert en fan in flinter, en ik besykje hoe 't it útfalt.


Hjir giet de rjochterkant te hurd omheech. Raffelje mar! En opnij begjinne fanselfs :-)


Dit fyn ik al in stik better!


It hiele pompeblêd sit deryn en hjir is it hiele "broddellapke" klear!


Ik tink dat ik de skeane banen yn'e hoeken noch wat grutter doch, in lyts bytsje. En ik sjoch no noch in "ferbetter-puntsje, no 't ik de foto sjoch. Ik kin no al wer fjirder mei de tekken. En der komt in pompeblêd yn!


Groetnis fan it Nifelwyfke!

Reaksjes binnen tige wolkom. Ik lês se graach.