{ 'anonymize_ip': true }

maandag 23 februari 2015

Boek

Boek


It hat net folle mei nifeljen te krijen, mar wol mei Frysk: ik had in boek lêzen, "Op klompen troch de dessa" fan Hylke Speerstra. 


It is in boek weryn "Indiëgongers" fertelle oer wat se meimakke ha. In stikje skiednis wêr 't ik eins sawat neat fan wist. Fan ús mem hearde ik dat har âldste broer der ek west hat, mar hij hat der noait wat fan ferteld. In rare tiid moat it west ha. Net foar te stellen dat de jonge mannen, sa krekt nei de twadde wrâldkriich safier fuort moasten, foar sa'n lange tiid, jierren lang! Ferskriklik. 
Hylke Speerstra skriuwt alle haadstikken yn in oare toan, de toan fan de ferteller. Dat hat er moai dien. 

It is net in moai ferhaal, mar wol in oanrieder!

Groetnis fan it Nifelwyfke


zaterdag 14 februari 2015

In tút fan...

In tút fan...


Hjoed is it 14 febrewaris en dat is Falentynsdei. Der wie in aardiche aksje fan Post.nl, koest juster post ferstjûre met in tút! 


No bin ik net sa fan 'e lippestift, ik ha der spesjaal ien foar helle :-)In hiele steapel tútsjes fan my! 
Soe Doutzen der ek oan meidien ha? 


Ik ha der al wille om, wat soene de reaksjes wêze? Ha jimme der ek oan meidien? Of miskien sels post mei in tút krigen?  

De aksje is wat my oanbelanget tige slagge:Update: ik ha ek in tút krigen oer de post! Sjoch ek op myn oare bloch: hjir is de link.

Groetnis fan it Nifelwyfke

Reaksjes binne tige wolkom. Ik lês se graach.

dinsdag 3 februari 2015

Ljocht

Ljocht


It wurdt al wer wat ljochter, hearlik! Mar jûns kin der noch wol in ljochtsje by. Op myn jierdei krige ik een hiel leuk kado fan myn suske:


Op in "gouden" skaal hat se fyfich waksineljochtjse lein en op alle ljochtsjes hat se in plaatsje of tekst plakt. Sa leuk! En der sitte ek wat Fryske tusken:


Sa kin ik dan jûns in ljochtsje útsykje en dêr mei 'wol oer ;-)


En it passet ek hiel goed bij it genietsjen fan lytse dingen!


Groetnis fan it Nifelwyfke!

Reaksjes binne tige wolkom. Ik lês se graach.