{ 'anonymize_ip': true }

maandag 22 december 2014

In gouden pompebled

In gouden pompeblêd


Oan it begjin fan dit jier  begûn de útdaging om eltse moanne in pompeblêd te finen of te betinken. Dat foel net altyd ta. No is it oan it ein fan it jier 2014. Yn desimber wie der noch net in pompeblêd te sjen by it Nifelfwyfke, mar op 'e sprong nei 't nije jier haw ik noch in moaie fûn:


In gouden pompeblêd. Dit pompeblêd is in wichtich "ûnderdiel" fan in ingeltsje:


Dit patroan is hjir te finen. It ingeltsje is moai ienfâldich. Se hinget al yn 'e krystbeam by alle oare ingeltsjes.


Ik wol graach eltsenien moaie krystdagen tawinskje en in goed úteinde!


Groetnis fan it Nifelwyfke!

vrijdag 5 december 2014

Sinteklaas

Sinteklaas


Hjoed is it fiif desimber,
de dei fan Sinteklaas.
't Nifelwyfke  hat it drok
mei dizze baas.


Nifelje oan surpizes
en in gedicht moat der ek noch bij
Dêrom noch gjin 
nij pompeblêd fan mij.


Myn klompke stiet al klear
En ik sjong in moai liet
en freegje dizze kear
ynspiraasje en noch wat tiid!In moaie Sinteklaasjûn tawinske!

Groetnis fan it Nifelwyfke
(www.debreimeisjes.nl)