{ 'anonymize_ip': true }

woensdag 25 maart 2015

Tekken

Tekken


Breidzjen en haken, ik mei it hiel graach dwaan. Earder, foaral yn 'e tiid dat ik op de pedagogyske akademy siet, haw ik ek in soad truien makke, mar ik fyn dat net leuk mear om te dwaan. In soad wurk en dan is it klear en dan tinkst:
- Wat binne de mouwen koart/lang/wiid/smel...
- Eins hie der wat langer/koarter moatten...
- Hie ik net better in maat grutter/lytser meitsje kinnen...
- en mear fan soksoarte gedachten.

Nee, ik meitjse oare dingen. Lytse aardichheidsjes, kadootsjes, sjaals, fan alles en noch wat, ynspiraasje genôch! En ik meitsje ek tekkens. Op dit stuit bin ik dwaande mei twa, ik haak in tekken:En ik breidzje in tekken. De breidene tekken is de "Zeeuwse meebreideken". Ik krij alle moannen fiif nije patroanen en alle patroanen binne in fjouwerkantich flak. Alle flakken oaninoar foarmje dan de tekken. De patroanen binne eins âlde patroanen fan fiskerstruien. Der sitte kabels by en streeppatroanen, fan alles wat. In machtich moai projekt!
Ik meitsje de tekken al wat oars, ik breidzje it yn ien kear, fjouwer flakken neist inoar. En dan seis flakken yn 'e hichte.


Ik bin noch dwaande mei myn earste rige fan fjouwer. Ik ha al 15 patroanen binnen en der sit ek in hart yn:


Hjoed tocht ik ynienen: "Dêr meitsje ik in pompeblêd fan!" Dan wurdt it ek in bytsje in Fryske tekken. Safier bin ik noch net, ik ha noch tiid om te betinken hoe ik dat dwaan sil!


Groetnis fan it Nifelwyfke!
(www.debreimeisjes.nl)

Reaksjes binnen tige wolkom. Ik lês se graach.

1 opmerking: