{ 'anonymize_ip': true }

maandag 31 december 2018

Nijs oan 't ein fan 2018

Nijs oan 't ein fan 2018


It is rêstich hjir by 't Nifelwyfke!
Sa oan 't ein fan 2018 dochs noch in nijtsje:
ik makke wer wat foar Friesland Post, dizze kear binne it Fryske wanten, foar wa 't fan wanten wit:


Wer in #musthawwe! Ik makke earder in #musthawwe mûtse en in #musthawwe sjaal.

Dit nije patroan stiet yn it jannewaris-nûmer fan Friesland Post:


Dizze Friesland Post leit sûnt 27 desimber 2018 yn 'e winkel.

No 't ik foto's troch seach foar in nije kollaazje seach ik ek dat lytse mûtske. Dat makke ik foar de "goedgemutste breicampagne", dat patroan kinst hjir fine by De Breimeisjes.

Ik winskje eltsenien graach in goed úteinde en

Alle lok en seine foar
Groetnis fan It Nifelwyfke!


Reagearje? Graach!