{ 'anonymize_ip': true }

dinsdag 19 mei 2015

Jiermerke

Jiermerke


Hjoed is it jiermerke yn Snits en ik sil der hinne. Mar o, wat in waar! It reint en it waait hiel hurd! It hoopje dat it tafalle sil aanst! Ik seach dat der dit jier ferskeidene merken binne yn Snits en dizze wike is der noch ien, op tongersdei 21 maaie is der in túnmerke mei bradery. Ek leuk!
En der komt noch in hobbymerke op 28 maaie, in "vlooimarkt" (hoe moat ik dat oersette?) op 4 juny, in boekenmerke op 11 juny, op 18 juny is der in merke mei streekprodukten en op 25 juny in "outlet"-merke! 
Dizze merken binne fan 13.00 oant 21.00 oere op 't Grutsân (Grootzand).
Groetnis fan it Nifelwyfke!

Reaksjes binnen tige wolkom. Ik lês se graach.

2 opmerkingen: