{ 'anonymize_ip': true }

dinsdag 3 februari 2015

Ljocht

Ljocht


It wurdt al wer wat ljochter, hearlik! Mar jûns kin der noch wol in ljochtsje by. Op myn jierdei krige ik een hiel leuk kado fan myn suske:


Op in "gouden" skaal hat se fyfich waksineljochtjse lein en op alle ljochtsjes hat se in plaatsje of tekst plakt. Sa leuk! En der sitte ek wat Fryske tusken:


Sa kin ik dan jûns in ljochtsje útsykje en dêr mei 'wol oer ;-)


En it passet ek hiel goed bij it genietsjen fan lytse dingen!


Groetnis fan it Nifelwyfke!

Reaksjes binne tige wolkom. Ik lês se graach.

1 opmerking: