{ 'anonymize_ip': true }

zaterdag 18 januari 2014

Samar in ferhaal

Samar in ferhaal


Och heden, jannewaris is al wer oer de helte en ik ha noch net in fatsoenlik blochje skreaun!

No is it sa dat ik al in tiid mear yn it Frysk skriuwe wol en ik ha alris dwaande west mei wat ferhaaltsjes. Ik fyn it spannend, mar hjoed set ik sa'n ferhaaltsje op myn bloch.

Kofje by de Hema

“Do kofje?”
“Cappuccino. En ik wol ek wat lekkers derby!”
De kar is gau makke. Wat letter skoot Afke mei in blêd mei kofje, cappuccino en twa brownies bij Lys oan tafel. Dy hat har ûnderwilens noflik ynstalleare, har tassen en jas op’e stoel njonken har.
“No fierder fertelle”, seit Afke, wilens se in swietmakkerke troch har kofje riert.
En Lys giet fierder met it ferhaal oer har soan. Dy hie een feestje hân by Jim, dy syn heit en mem ha in Sjineesk restautrant. De jongens soene earst te swimmen en de heit fan Jim hie harren ôfsetten by it swembad. Doe die bliken dat it swimbad al gau ticht gie en amper trije kertier letter wie dat part fan it feest al foarby. De jongens besletten om mar werom te rinnen en wiene sa troch de stêd wer nei it restaurant gien, op sneontemiddei. Hiene se ek sin oan wat, hie Jim frege en hy hie nei de keuken skille en wat letter kamen de skalen patat en oare snacks en fleskes fris boppe. It wie it moaiste feest oait. Prachtig fansels, sa sûnder grutte minsken, lekker snacke en cola drinke.
“En wy ús altiten mar drok meitsje mei skema’s mei spultsjes en ferantwurde hapkes”, suchtet Afke.
Ynienen skrikt Lys op. “Ferdoary, it is al tsien foar tolven! We moatte fuort! Aanst stiet Doutzen my te sykjen by skoalle!” Yn minder dan gjin tiid springe se op’e fyts. En noch earder rinne se wer mei de fyts oan’e hán, want dêr, oan’t ein fan’e Oosterdijk, steane twa plysjemannen wat te praten. Soene se it sjoen ha?
“Goeie, dames! Meie wy jimme identiteitsbewizen ris even sjen?”
Afke mient earst noch dat it wol wat meifalle sil, mar Lys fielt it wol, dit wurdt in fikse bekeuring. “Ferdomme. Wat giet dit grapke kostjen?”
“Fjirtich euro, mefrou”. Alle wichtiche saken wurde oernommen. Der moat no hielendal goed oanfytst wurde, want oars is Doutzen aanst hielendal yn panyk!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten