{ 'anonymize_ip': true }

vrijdag 31 januari 2014

Pompeblêd projekt (1)

Pompeblêd projekt (1)


Ferline jier haw ik in patroantsje sjen litten fan in lyts pompeblêd. It liket my wol in moai projekt om dit jier mear Fryske patroanen sjen te litten en ik begjin dan mar mei in fariaasje op dat pompeblêd út myn earste Fryske bloch, sjoch hjir

Mei twa fan dizze pompeblêden kinst in kaaihinger meitsje. Dan haakst de beide blêden mei fêsten oaninoar en oan de boppekant makkest mei 30 lossen in luske, dêrmei kinst it oan 'e kaai hingje, of oan in tas of soksawathinne!


It earste pompeblêd stiet der op! Soe it slagje om eltse moanne in nij patroan te finen of te betinken? Dat is in útdaging!

Groetnis fan It Nifelwyfke!
(www.debreimeisjes.nl)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten