{ 'anonymize_ip': true }

woensdag 1 januari 2014

Folle lok

Folle lok

Hjoed begjint in nij jier: 2014!
2014 leit foar ús, tolve moannen mei 365 dagen! 

Graach wol ik elkenien folle lok en seine tawinskje: meitsje wat moais fan 2014!

Ik ha myn wylde breiwurk oanpasse:

Wolst witte hoe 't dit der earst útseach? Sjoch hjir! En dêrnei wie it sa


Yn 2013 bin ik begûn mei dizze Fryske bloch. Ik ha fyftjin stikjes skreaun. Yn 't lêst fan 2013 ha ik de webside praatmarfrysk.nl ûntdútsen. Ik skreau hjir al oer yn dizze bloch. Praat mar Frysk is ek aktyf op facebook. Ik ha fansels fuort en daliks it knopke "vind ik leuk" oanklikt: sa krij ik wat mear Frysk te sjen en te lêzen! 

Myn foarnimmen foar 2014 is om mear Fryske blochs te skriuwen. Ik tink oan blochs dy 't oer hantwurkjen gean en ek oan "Mei 'k wol oer!"-blochs. Dat fyn ik in prachtige fynst fan Praat mar Frysk! (De lêste bloch fan 2013 wie in "Mei 'k wol oer!"-bloch.)


No noch sjen of dit slagget!

Groetnis fan it Nifelwyfke!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten