{ 'anonymize_ip': true }

maandag 3 april 2017

Friezen hake

Friezen hake


Maart is foarby, it is al april en it Nifelwyfke die it rêstich oan. Gjin Fryske ynspiraasje... 
No wol! Ik hie noch wat jern lizzen, twa boltjes, wasken spikerguod, as ik it yn it Frysk oerset:


Ik wist noch net wat ik der mei meitsje soe en beseach dit boek:


Dat haw ik in kear kocht yn in kringloopwinkel. It blykt in moai boek mei in soad leuke haakstekken te wêzen en myn each foel op in stek mei de namme Friezen:


Dat moast it wol wurde 😊

It oantal stekken moat dielber wêze troch 3 en dan noch ien stek derby. Ik ha 11 x 3 dien, 33 + 1 stek. Der moatte earst stokjes op.
De earste toer begjint dan mei 3 lossen of in begjinstokje en dan noch 33 stokjes.


Toer 2: 1 losse (dat is de earste "fêste"), 1 fêste tusken de earste 2 stokjes, *3 stokjes oerslaan, 3 lossen, 1 fêste nei it tredde stokje*, herhelje fan * oant *, eindigje mei 1 fêste op it begjinstokje of yn de boppenste fan dy trije begjinlossen.
Toer 3: 1 losse (dat is de earste "fêste"), 2 lossen, 1 fêste om it folgjende lossenboogje, 3 lossen*, herhelje fan * oant *, eindigje mei 1 fêste om it folgjende lossenboogje, 2 lossen, 1 fêste yn de lêste stek.
Toer 4: 3 lossen of 1 begjinstokje, 1 stokje om it earste (lytse) lossenboogje, 3 stokjes om alle folgjende lossenboogje, om it lêste (lytse) lossenboogje wer 1 stokje en 1 stokje op de lêste stek.
Toer 5: 1 losse (dat is de earste fêste), 1 fêste tusken de earste 2 stokjes, 2 stokjes fan de foarige toer oerslaan, 3 lossen, 1 fêste nei dat twadde stokje, *3 stokjes fan de foarige toer oerslaan, 3 lossen, 1 fêste nei it tredde stokje*, herhelje fan * oant *, eindigje mei 1 fêste yn de lêste stek.
Toer 6: 1 losse (dat is de earste "fêste"), 2 lossen, 1 fêste om it folgjende lossenboogje, 3 lossen*, herhelje fan * oant *, eindigje mei 1 fêste om it folgjende lossenboogje, 2 lossen, 1 fêste yn de lêste stek.
Toer 4 oant en mei 6 herhelje.


It haakt lekker flot, ik wit noch net hoe fier ik kom en hoe't ik it ôfslúte sil. Earst mar ris troch hake!


Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten