{ 'anonymize_ip': true }

woensdag 1 februari 2017

Pompeblêd yn trije D

Pompeblêd yn trije D


Sa ien kear yn 'e moanne hawwe wy fan De Breimeisjes in hantwurkjûn en dêrfoar betinke we alle kearen wat aardiche patroanen. Ôfrûne kear wiene it harten, dat hie te krijen mei Falentynsdei, dat is 14 febrewaris wer sa fier.Wolst it patroan fan dizze herten ha? Stjûr in berjocht nei debreimeisjes@gmail.com, dan krijst it tastjûrd, it patroan is yn it Nederlânsk.

Al dwaande betocht ik dat der dan ek in pompeblêd-ferzje komme moast:


Ik die dat sa:

Je hake earst de twa bolle boppeneinen. Haak it krekt as in spiraal.
Toer 1: Yn in magyske ring haakst 6 fêsten (6)
Toer 2: Yn alle fêsten 2 fêsten (12)
Toer 3: Yn alle fêsten 1 fêste (12)
Toer 4: *Yn de earste stek 1 fêste, yn de folgjende stek 2 fêsten*. Herhelje fan * oant * (18)
Toer 5: *Yn de earste 2 stekken elts 1 fêste, yn de folgjende stek 2 fêsten*. Herhelje fan 8 oant * (24)
Toer 6: *Yn de earste 3 stekken elts 1 fêste, yn de folgjende stek 2 fêsten*. Herhelje fan * oant * (30)
As it earste bolle boppenein klear is, knipst de tried ôf en makkest noch ien. dêrnei net ôfknippe, mar de beide boppeneinen oan elkoar fêst hake. Lis de boltsjes tsjin elkoar oan en haak dan fanút de binnenkant fan it earste boppenein 3 fêsten troch beide boppeneinen. Dan hast 3 ferbiningsfêsten.

No giest troch oan de bûtenkant. It is in bytsje yngewikkeld, besykje it mar gewoan 😊

Toer 7:
1 fêste yn itselde ynstekplak as by de lêste ferbiningsfêste, mar dan by boppenein 2. Yn alle folgjende 27 stekken 1 fêste. 1 fêste yn itselde ynstekplak fan de earste ferbiningsfêste, noch altyd fan boppenein 2. 1 fêste om dy ferbiningsfêste. 1 fêste yn it ynstekplak fan de ferbiningsfêste fan it earste boppenein. Yn alle folgjende 27 stekken 1 fêste. 1 fêste yn itselde ynstekplak as by de lêste ferbiningsfêste, mar no by boppenein 1 en dan noch 1 fêste om dy ferbiningsfêste.

As it goed is binne der no 60 stekken. As it net alhiel goed is, makkest it goed. 
Toer *: Yn dizze toer yn alle stekken 1 fêste. Dan kinst fuortendaliks telle hoefolle stekken der binne.

No moat der mindere wurde. Ik minderje 6 stekken yn in toer. As it sa is datst net alhiel 60 stekken hast, kinst yn de earste toer mei minderingen wat mear of minder stekken minderje sadat der oan it ein fan dy toer 54 stekken oerbliuwe.

Op dit punt is it handich om in ophingluske oan it pompeblêd fêst te meitjsen. Haak in tried fan 20 (of 30) lossen en stek de úteinen troch de boppenkant en meitsje it goed fêst oan de binnenkant.

Toer 9: Minderje 6 stekken troch hieltyd stek 9 en 10 tegearre te haken (54)
Toer 10: Yn alle stekken 1 fêste (54)
Toer 11: Minderje 6 stekken troch hieltyd stek 8 en 9 tegearre te haken (48)
Toer 12: Yn alle stekken 1 fêste (48)
Toer 13: Minderje 6 stekken troch hieltyd stek 7 en 8 tegearre te haken (42)
Toer 14: Yn alle stekken 1 fêste (42)
Toer 15: Minderje 6 stekken troch hieltyd stek 6 en 7 tegearre te haken (36)
Toer 16: Yn alle stekken 1 fêste (36)
Toer 17: Minderje 6 stekken troch hieltyd stek 5 en 6 tegearre te haken (30)
Toer 18: Yn alle stekken 1 fêste (30)
Toer 19: Minderje 6 stekken troch hieltyd stek 4 en 5 tegearre te haken (24)
Folje no it pompeblêd op.
Toer 20: Minderje 6 stekken troch hieltyd stek 3 en 4 tegearre te haken (18)
Toer 21: Minderje 6 stekken troch hieltyd stek 2 en 3 tegearre te haken (12)
Toer 22: Minderje 6 stekken troch hieltyd 2 stekken tegearre te haken (6)
Knip de tried ôf en helje mei in nulle de tried troch de lêste stekken en lûk it goed oan en hechtsje ôf.


Kinst it grutter of lytser meitsje troch de boppeneinen grutter of lytser te meitsjen. Kinst ek stoppe mei 24 stekken it boppenein of trochgean oant 36, 42 of noch mear stekken! 

De tafel fan 6 is wol in moai útgongspunt. Dan wurdt de rûning ûnderoan moai!

Patroan fan Akkelien Smink - nifelwyfke.blogspot.nl  -  debreimeisjes.blogspot.nl

Ik hingje myn pompeblêd oan myn Pronkriderstas!

Hjir ryd ik mei ús heit, ús mem rydt mei ien fan ús trainsters.
Mear witte oer de Pronkriders? Sjoch op Facebook!

Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 

1 opmerking:

  1. Wat grappig om in het Fries te schrijven. Ik moet wel 3 keer lezen voor ik het een beetje snap.

    BeantwoordenVerwijderen