{ 'anonymize_ip': true }

woensdag 11 mei 2016

Memmedei

Memmedei


Foar ús Mem makke ik in kadootsje, foar Memmedei:


Op dit boardsje tekene ik hartsjes mei stiften foar op diggelguod. Ik boude dit gedichtsje om sadat it in "elfje" waard, is dat in alveke yn it Frysk?

Mem
grut foarbyld
in lústerjend ear
de alderleafste grutte skat
Memmedei

Selsmakke kadootsjes binne spesjaal. Myn soan makke foar my in bon: hy giet mei my in broadsje iten en hy betellet. Fyn ik hiel gesellich!


Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 1 opmerking: