{ 'anonymize_ip': true }

vrijdag 21 augustus 2015

Op in rige

Op in rige


De fakânsje is foarby, der moat wer wat barre. Nei skoalle, wer oan 't wurk en wer oan 't nifeljen!

Ik hie hjir wat sjoen en dat brocht my ynspiraasje! It moast in earmbân wurde mei pompeblêden en dit wie it earste eksperimint:Dat earste pompeblêd liket nearne nei, mar die twadde liket my goed!

Ik ha 50 lossen haakt, it moatte eins wat mear wêze, ik soe sizze 55.
Dan begjinst yn de njoggende losse te haken, mei heale fêsten. Dit omdat de earmbân oars te breed wurde sil. Die acht lossen foarmje it luske fan de slúting.
Nei 5 stekken slachst ien losse oer en yn'e folgjende stek haakst 5 heale stokjes. Dan slachst wer ien losse oer en haakst yn'e folgjende stek 1 heale fêste. Noch 1 losse oerslaan en yn'e folgjende stek wer 5 heale stokjes. Noch 1 stek oerslaan en dan wer in rige fan 5 heale fêsten hake. Dan hast de boppekant fan ien pompeblêd klear. Nei dy 5 heale fêsten kinst wer sa'n boppekant hake.Ik ha der trije haakt op myn earmbân en doe wiene myn lossen al hast op. Oant ein haw ik noch in "knopke" haakt, in kluster fan stokjes: 3 lossen (of in begjinstokje) en dan yn deselde stek noch 5 stokjes foar de helte hake en dan noch in omslach troch alle stekken op'e haaknulle helje.
Dêrnei haakst oan'e oare kant fan de earmbân wer heale fêsten en by it begjin fan it pompeblêd haakst 8 dûbele stokjes yn de stek yn't midden fan it pompeblêd en dêrnei wer heale fêsten oan't it foljende pompeblêd:


En dan noch ôfhechtsje!


Ik fyn it wol goed slagge!


Der kin ek in hiele lange rige fan makke wurde. As slinger of as ketting. Of miskien ha jimme noch oare ideeën! Dat wol ik dan wol graach witte :-)


Groetnis fan it Nifelwyfke!
(www.debreimeisjes.nl)

Reaksjes binnen tige wolkom. Ik lês se graach.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten