{ 'anonymize_ip': true }

woensdag 1 oktober 2014

Oktober - wynmoanne

Oktober - wynmoanne


Och heden, no is it al oktober! Heech tiid foar in nij berjocht fan it Nifelwyfke! Ik nifelje noch wol, hear, in soad sels, mar dan net yn it Frysk... Al is it wol yn myn gedachten/tinzen.

Op myn oare bloch skriuw ik mei mear gemakt, yn it Frysk twivelje/twifelje ik by in soad wurden. Nim it wurd "oktober". As ik twivelje/twifelje sjoch ik bij Praat mar Frysk. Meastentiids docht bliken dat ik it wol goed hie. Oktober is yn it Frysk ek oktober. Mar ... ek wynmoanne. En no tink ik: "Wyn? Wyn bûten, of wyn yn it glês?" It passet beide by oktober.

No haw ik hjoed leart fan Praat mar Frysk dat twivelje mei in "v" is én dat it ek mei in "f" kin, twifelje. No twifelje/twivelje ik noch mear! Is it dan wol nifelwyfke of moat it dan nivelwyfke wêze? Mar wat in gelok! It is goed: 

Nifelje

Dan is dat dúdlik. En dat is dan wer in typisk fal fan 


Meikoarten in nije bloch, mar dêr moat ik earst noch wat foar nifelje!


Groetnis fan It Nifelwyfke

Opmerkings binne tige wokom! Ik lês se graach (ek at se net yn it Frysk binne :-))

Geen opmerkingen:

Een reactie posten