{ 'anonymize_ip': true }

woensdag 8 oktober 2014

Frysk op 'e google-oersetter

Frysk op 'e google-oersetter


Yn myn lêste Nifelwyfke-bloch hie ik it al oer twifelje/twivelje. Hjoed hearde ik wat op de radio, dat se de stavering oars meitsje wolle, dúdliker. It sil my nij dwaan! Wat ik ek lêzen ha: der wurdt wurke oan in google-oersetter yn it Frysk! Dan sil ik op dizze bloch skielk ek de google-translate-funksje in plak jaan!
Hjir kinst mear lêze en sels meidwaan oan it oersetten!Freed in nije bloch, en dan lit ik sjen hoe dit pompeblêd makke is! 
Groetnis fan It Nifelwyfke!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten