{ 'anonymize_ip': true }

woensdag 23 april 2014

Pompebled fan 'e moanne

Pompeblêd fan 'e moanne


It idee wie om dit jier eltse moanne wat mei in pompeblêd te dwaan. No is 't al ein april en der wie noch gjin pompebledjse makke. No wie der al in idee dat al wat oan it sudderjen wie en it is fier: ik kin it sjen litte.

Ik ha in ienfâldich lapke om in sjempot haakt mei skeane banen. 
Ik hie 50 lossen en dêr op *yn 'e earste 9 stekken 9 stokjes, 1 losse en ien stek oerslaan (dat wurdt dan in iepening)*. De folgjende toer liet ik de iepening 2 stekken ferspringe:


Ik haakte ek wat pompebledsjes, 5 wite en 2 reade:


Op alle skeane banen haw ik ien bledsje fêst setten, de twa readen bongelje oan 'e bopperâne:


No kin der in waksineljochtsje yn! Ik fyn it sels wol goed slagge, dit Frsyke ljochtsje! 
Dit kin fansels ek mei hartsjes of soksawathinne. Ien mei wâljende linen en fiskjes derop, dat liket my ek moai. Of wat mei letters. Noch allegear ideeën!

Groetnis fan It Nifelwyfke

1 opmerking: