maandag 15 mei 2017

De kol is klear!

De Kol is klear!


Ja hear, de kol is klear!


No wie plan A dat it in sjaaltsje wurde soe, mar doe 't it earste boltsje jern op wie,


hie ik in lingte fan krapoan 55 sintimeter...
Mar dat ik krekt genôch foar in kol!


It twadde boltsje haw ik ek rap ophaakt en ik ha it mei in slach deryn oan elkoar fêst haakt.


Ik bin  wiis mei myn Friezen-kol!


De stek haw ik in dizze blog útlein.


Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 


maandag 3 april 2017

Friezen hake

Friezen hake


Maart is foarby, it is al april en it Nifelwyfke die it rêstich oan. Gjin Fryske ynspiraasje... 
No wol! Ik hie noch wat jern lizzen, twa boltjes, wasken spikerguod, as ik it yn it Frysk oerset:


Ik wist noch net wat ik der mei meitsje soe en beseach dit boek:


Dat haw ik in kear kocht yn in kringloopwinkel. It blykt in moai boek mei in soad leuke haakstekken te wêzen en myn each foel op in stek mei de namme Friezen:


Dat moast it wol wurde 😊

It oantal stekken moat dielber wêze troch 3 en dan noch ien stek derby. Ik ha 11 x 3 dien, 33 + 1 stek. Der moatte earst stokjes op.
De earste toer begjint dan mei 3 lossen of in begjinstokje en dan noch 33 stokjes.


Toer 2: 1 losse (dat is de earste "fêste"), 1 fêste tusken de earste 2 stokjes, *3 stokjes oerslaan, 3 lossen, 1 fêste nei it tredde stokje*, herhelje fan * oant *, eindigje mei 1 fêste op it begjinstokje of yn de boppenste fan dy trije begjinlossen.
Toer 3: 1 losse (dat is de earste "fêste"), 2 lossen, 1 fêste om it folgjende lossenboogje, 3 lossen*, herhelje fan * oant *, eindigje mei 1 fêste om it folgjende lossenboogje, 2 lossen, 1 fêste yn de lêste stek.
Toer 4: 3 lossen of 1 begjinstokje, 1 stokje om it earste (lytse) lossenboogje, 3 stokjes om alle folgjende lossenboogje, om it lêste (lytse) lossenboogje wer 1 stokje en 1 stokje op de lêste stek.
Toer 5: 1 losse (dat is de earste fêste), 1 fêste tusken de earste 2 stokjes, 2 stokjes fan de foarige toer oerslaan, 3 lossen, 1 fêste nei dat twadde stokje, *3 stokjes fan de foarige toer oerslaan, 3 lossen, 1 fêste nei it tredde stokje*, herhelje fan * oant *, eindigje mei 1 fêste yn de lêste stek.
Toer 6: 1 losse (dat is de earste "fêste"), 2 lossen, 1 fêste om it folgjende lossenboogje, 3 lossen*, herhelje fan * oant *, eindigje mei 1 fêste om it folgjende lossenboogje, 2 lossen, 1 fêste yn de lêste stek.
Toer 4 oant en mei 6 herhelje.


It haakt lekker flot, ik wit noch net hoe fier ik kom en hoe't ik it ôfslúte sil. Earst mar ris troch hake!


Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 


woensdag 1 februari 2017

Pompeblêd yn trije D

Pompeblêd yn trije D


Sa ien kear yn 'e moanne hawwe wy fan De Breimeisjes in hantwurkjûn en dêrfoar betinke we alle kearen wat aardiche patroanen. Ôfrûne kear wiene it harten, dat hie te krijen mei Falentynsdei, dat is 14 febrewaris wer sa fier.Wolst it patroan fan dizze herten ha? Stjûr in berjocht nei debreimeisjes@gmail.com, dan krijst it tastjûrd, it patroan is yn it Nederlânsk.

Al dwaande betocht ik dat der dan ek in pompeblêd-ferzje komme moast:


Ik die dat sa:

Je hake earst de twa bolle boppeneinen. Haak it krekt as in spiraal.
Toer 1: Yn in magyske ring haakst 6 fêsten (6)
Toer 2: Yn alle fêsten 2 fêsten (12)
Toer 3: Yn alle fêsten 1 fêste (12)
Toer 4: *Yn de earste stek 1 fêste, yn de folgjende stek 2 fêsten*. Herhelje fan * oant * (18)
Toer 5: *Yn de earste 2 stekken elts 1 fêste, yn de folgjende stek 2 fêsten*. Herhelje fan 8 oant * (24)
Toer 6: *Yn de earste 3 stekken elts 1 fêste, yn de folgjende stek 2 fêsten*. Herhelje fan * oant * (30)
As it earste bolle boppenein klear is, knipst de tried ôf en makkest noch ien. dêrnei net ôfknippe, mar de beide boppeneinen oan elkoar fêst hake. Lis de boltsjes tsjin elkoar oan en haak dan fanút de binnenkant fan it earste boppenein 3 fêsten troch beide boppeneinen. Dan hast 3 ferbiningsfêsten.

No giest troch oan de bûtenkant. It is in bytsje yngewikkeld, besykje it mar gewoan 😊

Toer 7:
1 fêste yn itselde ynstekplak as by de lêste ferbiningsfêste, mar dan by boppenein 2. Yn alle folgjende 27 stekken 1 fêste. 1 fêste yn itselde ynstekplak fan de earste ferbiningsfêste, noch altyd fan boppenein 2. 1 fêste om dy ferbiningsfêste. 1 fêste yn it ynstekplak fan de ferbiningsfêste fan it earste boppenein. Yn alle folgjende 27 stekken 1 fêste. 1 fêste yn itselde ynstekplak as by de lêste ferbiningsfêste, mar no by boppenein 1 en dan noch 1 fêste om dy ferbiningsfêste.

As it goed is binne der no 60 stekken. As it net alhiel goed is, makkest it goed. 
Toer *: Yn dizze toer yn alle stekken 1 fêste. Dan kinst fuortendaliks telle hoefolle stekken der binne.

No moat der mindere wurde. Ik minderje 6 stekken yn in toer. As it sa is datst net alhiel 60 stekken hast, kinst yn de earste toer mei minderingen wat mear of minder stekken minderje sadat der oan it ein fan dy toer 54 stekken oerbliuwe.

Op dit punt is it handich om in ophingluske oan it pompeblêd fêst te meitjsen. Haak in tried fan 20 (of 30) lossen en stek de úteinen troch de boppenkant en meitsje it goed fêst oan de binnenkant.

Toer 9: Minderje 6 stekken troch hieltyd stek 9 en 10 tegearre te haken (54)
Toer 10: Yn alle stekken 1 fêste (54)
Toer 11: Minderje 6 stekken troch hieltyd stek 8 en 9 tegearre te haken (48)
Toer 12: Yn alle stekken 1 fêste (48)
Toer 13: Minderje 6 stekken troch hieltyd stek 7 en 8 tegearre te haken (42)
Toer 14: Yn alle stekken 1 fêste (42)
Toer 15: Minderje 6 stekken troch hieltyd stek 6 en 7 tegearre te haken (36)
Toer 16: Yn alle stekken 1 fêste (36)
Toer 17: Minderje 6 stekken troch hieltyd stek 5 en 6 tegearre te haken (30)
Toer 18: Yn alle stekken 1 fêste (30)
Toer 19: Minderje 6 stekken troch hieltyd stek 4 en 5 tegearre te haken (24)
Folje no it pompeblêd op.
Toer 20: Minderje 6 stekken troch hieltyd stek 3 en 4 tegearre te haken (18)
Toer 21: Minderje 6 stekken troch hieltyd stek 2 en 3 tegearre te haken (12)
Toer 22: Minderje 6 stekken troch hieltyd 2 stekken tegearre te haken (6)
Knip de tried ôf en helje mei in nulle de tried troch de lêste stekken en lûk it goed oan en hechtsje ôf.


Kinst it grutter of lytser meitsje troch de boppeneinen grutter of lytser te meitsjen. Kinst ek stoppe mei 24 stekken it boppenein of trochgean oant 36, 42 of noch mear stekken! 

De tafel fan 6 is wol in moai útgongspunt. Dan wurdt de rûning ûnderoan moai!

Patroan fan Akkelien Smink - nifelwyfke.blogspot.nl  -  debreimeisjes.blogspot.nl

Ik hingje myn pompeblêd oan myn Pronkriderstas!

Hjir ryd ik mei ús heit, ús mem rydt mei ien fan ús trainsters.
Mear witte oer de Pronkriders? Sjoch op Facebook!

Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 

zaterdag 7 januari 2017

Must hawwe

Must hawwe


Ôfrûne novimber krige ik in mail fan Friesland Post mei de fraach oft ik in mûtse breidzje koe. Graach in grize mei wite pompeblêden. 

No, dat koe ik wol 😊


Ik makke der twa!


En it stiet yn it nûmer fan jannewaris fan de Friesland Post!   Mei it patroan.Dat patroan is fan my en ik jow it hjir yn it Frysk.

De mûtse wurdt rûn breide. Foar de folwoeksene mûtse haw ik breide mei priemmen nûmer 8 en dûbele tried fan akryl jern. Foar de bernemûtse haw ik mei inkele tried breide fan itselde jern en no mei priemmen nûmer 5. It patroan is foar beide itselde.Set 60 stekken op en breidzje in board fan 15 toeren, mei boardstek 2 rjocht, 2 averjocht.
Yn de lêste toer breidest de lêste 2 stekken tegearre. Dan hast noch 59 stekken.

No begjinne de skeane banen. Dat dochst sa: breidzje ôfwikeljend 10 stekken rjocht, 10 stekken averjocht.
Dat komt net hielendal út, want der is 1 stek "te min". Troch it dochs te dwaan, krijst fansels de skeane banen. 
Der moat ek mindere wurden. Dêrmei begjinst nei 3 toeren. Let op: it begjin fan de toer ferspringt no ek, want dat is hieltyd oan 't begjin fan dy earste baan mei rjochte stekken. It kin handich wêze om in markearder te brûken. Sels brûk ik in tried yn in oare kleur.


Yn it patroan stiet hieltyd tusken haakjes it  totaal oantal stekken.Toer 16 oant en mei 18: *10 rjocht, 10 averjocht*. Herhelje fan * oant * noch 2 x. Dat jildt ek foar alle folgjende toeren. (59 stekken).

Toer 19: *2 stekken rjocht tegearre breidzje, 8 stekken rjocht, 2 stekken averjocht tegearre breidzje, 8 stekken averjocht*. (53 stekken)
Toer 20 oant en mei 22: *9 stekken rjocht, 9 stekken averjocht*. (53 stekken)
Toer 23: *2 stekken rjocht tegearre breidzje, 7 stekken rjocht, 2 stekken averjocht tegearre breidzje, 7 stekken averjocht*. (47 stekken)
Toer 24 oant en mei 26: *8 stekken rjocht, 8 stekken averjocht*. (47 stekken)
Toer 27: *2 stekken rjocht tegearre breidzje, 6 stekken rjocht, 2 stekken averjocht tegearre breidzje, 6 stekken averjocht*. (41 stekken)
Toer 28 oant en mei 30: *7 stekken rjocht, 7 stekken averjocht*. (41 stekken)
Toer 31:  *2 stekken rjocht tegearre breidzje, 5 stekken rjocht, 2 stekken averjocht tegearre breidzje, 5 stekken averjocht*. (35 stekken)
Toer 32 oant en mei 34:  *6 stekken rjocht, 6 stekken averjocht*. (35 stekken)
Toer 35: *2 stekken rjocht tegearre breidzje, 4 stekken rjocht, 2 stekken averjocht tegearre breidzje, 4 stekken averjocht*. (29 stekken)
Toer 36 en 37: *5 stekken rjocht, 5 stekken averjocht*. (29 stekken)
Toer 38: *2 stekken rjocht tegearre breidzje, 3 stekken rjocht, 2 stekken averjocht tegearre breidzje, 3 stekken averjocht*. (23 stekken)
Toer 39: *4 stekken rjocht, 4 stekken averjocht*. (23 stekken)
Toer 40:  *2 stekken rjocht tegearre breidzje, 2 stekken rjocht, 2 stekken averjocht tegearre breidzje, 2 stekken averjocht*. (17 stekken)
Toer 41:  *2 stekken rjocht tegearre breidzje, 1 stek rjocht, 2 stekken averjocht tegearre breidzje, 1 stek averjocht*. (11 stekken)
Toer 42: *2 stekken rjocht tegearre breidzje, 2 stekken averjocht tegearre breidzje* (5 stekken)
Hele in tried toch de lêste 5 stekken en lûk goed oan en dan ôfhechtsje.


Haak mei wyt (of in oare kleur) de pompeblêden.
Begjin mei in magyske ring. Haak dêr yn earst 2 lossen en dan efterinoar 3 dûbele stokjes, 7 stokjes en dan wer 3 dûbele stokjes. Dan noch 2 lossen en 1 heale fêste yn de magyske ring. Lûk de ring ticht en lis in knoop yn de begjin- en eintried. Klear! Kinst mei de begjin- en/of eintried it pompeblêd op de mûtse fêst sette. 


Troch in tinnere of dikkere haaknulle te brûken, wurdt it pompeblêd grutter of lytser. Foar de grutte mûtse has ik pompeblêden haakt mei haaknulle 3 en 3½, foar de lytsere mûtse kin it wol mei haaknulle 2½ of 3. Omt de banen nei boppen ta smeller wurde, is het aardich om de boppenste pompeblêden wat lytser te meitsjen. 


Kinst ek in ekstra grutte meitsje! Mei dûbel jern en in hiele dikke haaknulle!


Haak safolle ast sels wolst en set se fêst op it plak datst moai fynst.
Sa makkest fan dyn selsbreidene mûtse dyn eigen unyke sksimplaar!


Mear patroanen fan pompeblêden kinst hjir fine.


Patroan fan Akkelien Smink - nifelwyfke.blogspot.nl  -  debreimeisjes.blogspot.nlGroetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 

zondag 1 januari 2017

2017

2017


De earste dei fan 2017! 365 dagen lizze foar ús.
We kinne der sels wat moais fan meitsje!

Alle lok en seine tawinkse! 

Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 

donderdag 15 december 2016

Pompeblêden, lyts en grut

Pompeblêden, lyts en grut


It is al wer in skoft lyn dat der nijs wie fan it Nifelwyfke. It Breimeisje is drok, dan sjitte de Fryske blogjes de by yn. 

No ha 'k al dwaande west mei de yndieling en der is in nije side, "Pompeblêden", dêr kinst no alle patroantsjes fan pompeblêden maklik werom fine.

Hjir is noch in patroan:


Begjin mei in magyske ring. Dan haakst yn dy ring 2 lossen, 3 dûbele stokjes, 7 stokjes, 3 dûbele stokjes, 2 lossen, 1 heale fêste. Slút de magyske ring en lis in knoop yn de begjin- en eintried. Kinst mei dizze trieden in luske meitsje om it pompeblêd op te hingjen. Mar kinst se ek brûke om it op wat fêst te setten.

Mei in dikkere of tinnere haaknulle krijst gruttere of lytsere pompeblêden. En mei dûbel jern en in hiele dikke haaknulle krijst in hiel grut pompeblêd!


Yn 't wyt binne se ek moai, wintersk!


Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 


maandag 10 oktober 2016

Fryske patroanen

Fryske patroanen


Der wurdt hjir yn'e hûs noch altyd fan alles nifele, haakt en breide, mar it is op dit stuit net sa Frysk... 

Al sit ik wol te "stinnen" op in Frysk projekt. Dat sit sa:
in pear jier lyn krige ik âlde wol fan in freondinne:


In soad donkerblaue wol.


In bytsje read en ek wat wyt. Al is it net yn- en ynwyt.


En noch wat swarte wol.

Eins wol ik fan de reade, wyte en blaue wol in tekken meitsje. Mei Fryske patroanen. Yn de boeken fan Stella Ruhe, Visserstruien en Visserstruien 2 (sjoch ek hjir) ha ik allegearre Fryske patroanen fûn. Mar it is lêstich, want ik moat sels betinke hoefolle stekken ik brûke sil en it is ek spannend hoe grut de tekken wurde kin met it jern dat ik ha....

No hie ik noch in moaie bol jern en dêr woe ik in sjaal of sa fan meitsje.


En ik ha betocht dat ik no earst mar ris sa'n patroan teste sil :-)

Ik ha 85 stekken en ha it patroan fan de twadde trui fan Paesens-Moddergat útsocht. Ik ha it wol wat feroare, want ik wol der gjin kabels yn ha. Ik ha no allinne rjocht en averjochte stekken en dan is de sjaal oan beide kanten moai. Alteast: dêr gean ik fan út ;-)


Ik fyn de Fryske patroanen machtich moai, foaral dy fan Wierum en Paesens Moddergat! 
Miskien wurdt it dochs noch wat mei myn Fryske tekken. Dat ik yn it nije jier eltse moanne in stik klear ha. Dat soe wol in aardich projekt wurde kinne.
Earst dizze sjaal mar ris breidzje!


Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach!