{ 'anonymize_ip': true }

woensdag 10 oktober 2018

Wolcom yn Snits

Wolcom yn Snits


Fansels, je soene sizze dat it "Wolkom yn Snits" wêze moat. Dat is wier en dochs is dit ek goed. Der is in nije wolwinkel yn Snits en de winkel hat de namme "Wolcom"!


In dizze winkel wurdt jern ferkocht, dat is it Nifelwyfke tige nei 't sin!
It is jern fan it merk Annell en dat komt út België. Moai jern en moaie kleuren:


Dizze winkel is yn 'e Nauwe Noorderhorne, dat is flakby de biblioteek. Op Facebook kinst mear fine oer dizze winkel. 

No haw ik ek noch in foto fan de boarne fan Snits:


Net sa goed te sjen. Eins fyn ik 'm ek net sa moai, mar it is wol in hiel moai plakje. Flak by de Wetterpoart en by "myn" bakker. De bakker is op it hoekje, dy moaie trepgefel. 
Dêr is hearlike sûkerbôle te keap, oranjekoeke en de fulde koeken fan dizze bakker binne ek poerbêst!Groetnis fan It Nifelwyfke!
(www.debreimeisjes.nl)

Reagearje? Graach! 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten