{ 'anonymize_ip': true }

maandag 7 maart 2016

Noch in ûltsje

Noch in ûltsje


Ús Heit wie jierdei. Hy hie al wat krigen, mar ik woe noch wat jaan. Foar ús Mem hie ik alris in Frysk wyfke makke (hjir te sjen), no ha 'k foar ús Heit ek wat makke, in ûltsje. Want syn namme is Uilke.

Ik die it no in bytsje oars:


Hjir is it ûltsje oan alle kanten te sjen:Dit ûltsje hat fuortendaliks in luske krigen! Dizze is ek wat lytser wurden as it ûltsje dat ik earder makke:


Miskien wie it noch wol aardich om er noch wat lytse pompeblêden op de wite banen te meitsjen.... Der soe bêst nochris in ûltsje lâns komme kinne ;-)


Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten