{ 'anonymize_ip': true }

Pagina's

donderdag 1 januari 2015

2015

 2015


In nij jier, in nij begjin! Koartlyn krige ik dit glês mei in kears deryn, mei in moaie Fryske tekst:Dat is in goed foarnimmen foar dit nije jier. En fierder sille we wolris sjen wat 2015 ús bringt!

In prachtich 2015 tawinske
mei tiid foar mekoar
mei waarmte, leafde en ferbûnens
en al it goede, gelok en sûnens foar jimme allegear!

Groetnis fan it Nifelwyfke!
(www.debreimeisjes.nl)

Reaksjes binne tige wolkom. Ik lês se graach.

1 opmerking: