{ 'anonymize_ip': true }

zaterdag 5 juli 2014

Thús - Mei 'k wol oer!

Thús - Mei 'k wol oer!


It wie moai waar en ik fytste nei myn âlders. We gyngen yn 'e tún sitten. Us Mem kaam mei de kofje:


Dizze kop sette se foar my del: Omdat ik sa wiis mei dy bin.

Dêr wurdst dochs hielendal bliid fan! Groetnis fan It Nifelwyfke!

2 opmerkingen: