{ 'anonymize_ip': true }

woensdag 19 maart 2014

Opromje

Opromje


"Der moat wat oars foar dy "sidetable"", sei myn man. Dy stie yn ús sliepkeamer, en ik moat tajaan, it wie foaral in plak wer alles samar dellein waard, in grutte stofboel. 

Ik bin no oan it opromjen. Dy tafel stiet no yn myn hobbykeamer. In kast fan dêr stiet no yn de sliepkeamer. Fan alles krijt in nij plak en dat kin ek yn in tas wêze foar de Dorcaswinkel. Of yn 'e kontainer.... En ik fyn ek guod en spul werom dat kwyt wie.

Sa kaam ik ek noch wat tsjin mei pompebledsjes:


In eksperiment fan in pear jier lyn. It idee wie om in Fryske bal te breidzjen op 'e wize fan Arne & Carlos. Ik seach it doe net mear goed kommen, tink ik. It krijt in nije kâns, ik sil de bal opfolje. Miskien is it dochs wol wat!

Groetnis fan It Nifelwyfke!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten