{ 'anonymize_ip': true }

vrijdag 1 november 2013

Novimber

Novimber

No't ik dit skriuw, is it noch altiten moai waar.

It plan wie dat ik no in patroantsje betocht hie fan Sinteklaas en Swarte Pyt, mar ik moat sizze dat ik der wat ôf bin, mei al dat gedoch. Dat de VN der ek al wat oer te sizzen hawwe wol. It moat net gekker wurde!

It liket der no noch net op dat Sinteklaas troch de hege wite snie moat, mar dat kin samar feroarje.

Dizze popkes haw ik ferline jier haakt:

Sinteklaas

Swarte Pyt
Amerigo


Ik hoopje mar dat Sinteklaas net allinne komt dit jier. In soad fan dy fleuriche Pyten graach, oars is it gjin echt Sinteklaasfeest! 
Ik tink dat ik dochs noch mar efkes dwaande moat om wat Pytsjes te haken! Dan komt der noch in ekstra edysje fan it Nifelwyfke yn dizze moanne!

Groetnis fan it Nifelwyfke!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten