{ 'anonymize_ip': true }

zaterdag 21 september 2013

Pronkride

Pronkride


Yn oktober begjint it riders-seizoen wer! Yn myn gefal: it Pronkridersseizoen! Witte jimme wol wat dat is, pronkride? Ik sil der wat fan sjen litte:Wy ha it wol gauris mei inoar "oan 'e stok", sa as jimme sjen kinne! Mar it kin ek sûnder. Wy fan de Pronkriders ride op sneon fan 10.15 oant 11.45 oere op it iis fan Thialf yn It Hearrefean en de earste kear is op 12 oktober. 
Wa 't nocht hat, kin wol ris komme. In proefles is fergees!
Sjoch ek op facebook!

En mear ynformaasje oer dizze sport is te finen op dizze website: schoonrijden.nu!


Groetnis fan It Nifelwyfke!
(www.debreimeisjes.nl)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten