{ 'anonymize_ip': true }

maandag 6 mei 2013

Mem de leafste

Mem de leafste


Yn maaie is it memmedei. Tsjintwurdich is dat tige kommersjeel. Yn'e folders steane al tiden allegear ideetsjes fan rûkersguod oant djoere apparaten. Dat fyn ik sels net sa nedich. Ik jow faaks wol wat, in blomke of in doaske bonbons. 

Ik fyn "madeliefjes" sa leuk, sa'n moaie namme: ma-de-liefjes voor ma de liefste! Yn it Frysk is de namme "koweblomke". Tsja...... it blomke is moai, mar yn dit gefal jow ik de foarkar oan de Hollânske namme! Kinne we dat net oersette nei "leave-memkes"?

Ik fûn in hiel aardich patroantsje fan dizze blomkes, hjir. En makke in slinger:


En noch ien, mei de pompeblêdsjes (earder op myn blog) derby en ek noch wat klaver fjouwer (in fariaasje op dit patroantsje):


De blomkes kinne oan in moai triedsje of lintsje knope wurde. Ek leuk is om mei grien de blomkes oan in ketting te haken. Gewoan lossen hake en dan mei in fêste it blomke fêst hake, sa'n trije lossen en dan noch ien fêste oan itselde blomke, dan bliuwt it goed hingjen en draait it net sa.


Dit "nifelwyfke" is ek "breimeisje" en ik doch mei in freondinne workshops by Katrein Kunst yn Snits. Yn maaie ha we dizze patroantsjes brûkt. We besykje eltse kear wat tapasliks (nuver wurd!) te dwaan! Mear ynformaasje en opjaan kin by Katrein Kunst!

Groetnis fan it Nifelwyfke!
(www.debreimeisjes.nl)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten