{ 'anonymize_ip': true }

Pagina's

donderdag 14 februari 2013

Falentynsdei

Falentynsdei

Myn blog fan febrewaarje kin moai oer de Falentynsdei gean! Ik wit net oft dit wol geef Frysk is, mar ik seach it op de webside fan'e Afûk. Nochteren Friezen hawwe der miskien net safolle mei en dochs fyn ik it wol aardich om de boel wat oan te klaaien mei wat hartsjes.


Op it wrâldwide web kinne je ferskate patroanen fine fan hartsjes. Ik neam hjir "blij-met-draadjes" (bij de "haakpatronen" stean wol acht patroantsjes fan hartsjes!) en it hartsje fan "karin-aan-de-haak" (op har blog stean allegear fariaasjes fan dat hartsje).
Ik ha sels ek in hartsje betocht.

Ofkoartings:
l. = losse
kl. = kearlosse
f. = fêste
hf. = heale fêste
st. = stokje

Begjin met 2 losse
Toer 1: yn'e 1e l. 2 f.

Toer 2: 1 kl., yn beide f. 2 f. (4 f.)
Toer 3: 1 kl., *1 f., yn folgjende f. 2 f. 1 f.*  herhaal van * tot * (6 f.)
Toer 4: 1 kl., *1 f., in folgjende f. 2 f., 4 x 1 f., in folgjende f. 2 f., 1 v. ( 8 f.)
Toer 5: 4 st. tusken 2e en 3e f, hake, 1hf. tusken 4e en 5e f. hake, 4 st. tussen 6e en 7e f. hake, ôfslute mei in hf. oan it einde fan'e toer.
Rûnom fêsten hake,   yn t 'ûnderste puntsje 3 f. en boppenop elts boochje 2 f. yn 1 stek. Tusken de twa boochjes haakst noch 30 losse. Mei dit luske kinst it hartsje ophingje.
As it hartsje rûn haakt is, ôfhecthsje.Dit patroantsje stiet hjoed ek op myn oare blog, yn't Nederlânsk: debreimeisjes.blogspot.nl.

Groetnis fan it Nifelwyfke!
(www.debreimeisjes.nl )

Geen opmerkingen:

Een reactie posten